ห้องสมุดเคลื่อนที่: เมื่อหนังสือเดินทางไปหาเด็ก ๆ ในจังหวัดยะลา

หัวใจสำคัญของโครงการ “เด็กทุกคนอ่านได้”

สิรินยา วัฒนสุขชัย
เด็กนักเรียน 4 คนกำลังเลือกหนังสือเล่มโปรดจากห้องสมุดเคลื่อนที่ของยูนิเซฟ
UNICEF Thailand/2022/Roisri
22 ธันวาคม 2022