สุขสันต์วันเกิด คุณอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรีองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ผู้ซึ่งเป็นตัวอย่างในการอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมมาตลอดชีวิต และยังทำเพื่อประโยชน์ของเด็กอย่างแท้จริงมาตลอด 26 ปี

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
คุณอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
UNICEF/2017/Preechapanich
09 สิงหาคม 2022

ยูนิเซฟขอส่งความสุขและความสวัสดีให้แก่ คุณอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ผู้ซึ่งเป็นตัวอย่างในการอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมมาตลอดชีวิต และยังทำเพื่อประโยชน์ของเด็กอย่างแท้จริงมาตลอด 26 ปี ขอขอบคุณในการสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเพื่ออนาคตของเด็กทุกคน ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตลอดมา