น้ำสะอาดเพื่อเด็กผู้อพยพ

ยูนิเซฟร่วมกับองค์กรภาคีมอบน้ำสะอาดและปลอดภัยแก่เด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง

ยูนิเซฟ ประเทศไทย
เด็กผู้อพยพจากเมียนมาร์
UNICEF Thailand/2023
19 มีนาคม 2024