รายงานการประเมินเร่งด่วนต่อสถานการณ์ของกลุ่มเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ปัญหาความท้าทายที่เด็กและครอบครัวต้องเผชิญ

เด็กผู้หญิงสวมหน้ากากผ้าสีขาว
UNICEF Thailand

ไฮไลต์

รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการประเมินเร่งด่วนที่ได้จัดทำขึ้นในประเทศไทย เพื่อเข้าใจถึงปัญหาความท้าทายที่เด็กกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและครอบครัวของพวกเขากำลังเผชิญอยู่อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 การประเมินนี้ประกอบไปด้วยผลการสำรวจทางโทรศัพท์กับครอบครัวของเด็กในกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดขอนแก่นและพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตราจำนวนของเด็กในกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่อนข้างสูง ผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับใหญ่ อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเด็กเกือบทุกคนในประเทศไทย รวมถึงเด็กในกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังด้วย

การสำรวจนี้จัดทำโดย: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าปกรายงาน Rapid Assessment of Children Left Behind During COVID-19 Pandemic report
ผู้แต่ง
Mahidol University and UNICEF
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ

ดาวน์โหลดรายงาน