Connected, Engaged and Empowered?

A landscape analysis of young people's participation in Thailand

หญิงสาวสามคนนั่งอยู่ในห้องและยิ้มอย่างมีความสุข คนกลางยกมือขึ้น เหมือนกำลังตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ทุกคนใส่เสื้อที่มีข้อความว่า "Young People Advisory Board"
UNICEF Thailand

ไฮไลต์

การศึกษาเรื่อง “Connected, Engaged and Empowered? – A Landscape Analysis of Young People’s Participation in Thailand”  เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างยูนิเซฟและคนทำงานด้านการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ:

  • ให้ภาพรวมในเรื่องนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน
  • ให้ภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่มีส่วนในการรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของเยาวชน รวมถึงอำนาจหน้าหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน
  • ให้ภาพรวมของแพลตฟอร์มหลักในการมีส่วนร่วมของเยาวชน รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ทั้งที่ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน
  • วิเคราะห์คุณภาพของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมที่มีอยู่ รวมถึงความท้าทายและโอกาสต่าง ๆ
  • วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายเยาวชน เพื่อส่งเสริมและดำเนินการมีส่วนร่วมของเยาวชน
  • ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบาย พื้นที่การมีส่วนร่วม และการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเทศไทย

การศึกษานี้ได้มีการทบทวนเอกสารมากกว่า 200 รายการ มีการจัดทำแบบสำรวจออนไลน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 85 รายจากทั้งภาครัฐและเอกชน การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 18 คนทั้งในส่วนของภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และภาคเอกชน และมีการจัดการสนทนากลุ่มจำนวน 4 ครั้งร่วมกับเยาวชนที่เป็นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนของ UNICEF (YPAB) และผู้นำเยาวชนที่เป็นตัวแทนขององค์กรอิสระ  รวมถึงการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลและรับฟังข้อคิดเห็น

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 4 บท ได้แก่  

  • บทที่ 1 ความเป็นมาและกระบวนการวิจัย 
  • บทที่ 2 กรอบกฎหมายและนโยบายด้านการมีส่วนร่วม
  • บทที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและแพลตฟอร์มเพื่อการมีส่วนร่วม
  • บทที่ 4 นำเสนอข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบแนวคิด การอภิปราย และข้อเสนอแนะ
ปกของรายงาน "CONNECTED, ENGAGED AND EMPOWERED? A Landscape Analysis of Young People’s Participation in Thailand" แสดงภาพวัยรุ่นหญิงสองคนยิ้มและนั่งอยู่ในห้อง ผู้หญิงคนทางขวากำลังยกมือขึ้นเหมือนกำลังตอบคำถาม ทั้งสองสวมเสื้อที่มีข้อความว่า "Young People Advisory Board" และมีโลโก้ UNICEF อยู่ด้านบนค่อนมาทางซ้ายของปก
ผู้แต่ง
UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด