โครงการการประเมินสถานการณ์การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดเด็กข้ามชาติ

การศึกษาเชิงปริมาณ

โลโก้องค์การยูนิเซฟสีขาวบนพื้นสีฟ้า
UNICEF

ไฮไลต์

การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดของเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงประชากรกลุ่มข้ามชาติพันธุ์ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการตกเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมถึงเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษาและบริการสุขภาพ รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการประเมินสถานการณ์การเข้าถึงการจดทะเบียนเกิด และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งอิทธิพลเชิงสนับสนุน และเชิงปัญหาข้อจำกัด ต่อการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดของเด็กที่เป็นประชากรกลุ่มศึกษา

หน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การประเมินสถานการณ์การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดเด็กข้ามชาติ: การศึกษาเชิงปริมาณ"
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด