เอกสารข้อสนเทศเกี่ยวกับการศึกษในประเทศไทย พ.ศ. 2562

การวิเคราะห์ด้านการเรียนรู้และความเท่าเทียม ด้วยข้อมูลจาก MICS

กลุ่มเด็กนักเรียนหญิงและชายที่กำลังยิ้มแย้มอย่างมีความสุข
UNICEF Thailand/2007/Mark Thomas

ไฮไลต์

ยูนิเซฟริเริ่มโครงการ MICS-EAGLE (Education Analysis for Global Learning and Equity) ขึ้นในปี 2561 โดยมีวัติประสงค์เพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์และปัญหาด้านความเท่าเทียมทางการศึกษาดีขึ้น โดยมุ่งแก้ไปที่ปัญหาด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาที่สำคัญสองเรื่อง คือ ช่องว่างของตัวชี้วัดสำคัญของการศึกษา และการขาดแคลนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ โครงการ MICS-EAGLE นี้ต้องการบ่งชี้ประเด็นด้านการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง โดยใช้ข้อมูลจากรายงาน MICS เพื่อนำไปสู่การหารือด้านนโยบาย อาศัยข้อมูลจากรายงานสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 หรือ MICS 2019 ทั้ง 9 หัวข้อต่อไปนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์ผ่านมุมมองด้านความเท่าเทียม (เพศ, สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม, ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ) ตลอดกระบวนการ

  • การเข้าถึงและการสำเร็จการศึกษา
  • ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
  • การเรียนรู้ในช่วงปฐมวัย
  • เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา
  • การซ้ำชั้นและการออกกลางคัน
  • การคุ้มครองเด็ก
  • การเรียนรวม
  • การเรียนทางไกล
  • การวิเคราะห์เส้นทาง
The cover of Thailand Education Fact Sheet 2019
ผู้แต่ง
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด