เพื่อการศึกษาที่ให้ประโยชน์อย่างแท้จริง

การจดทะเบียนศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในประเทศไทย: ภูมิทัศน์ทางนโยบายและเส้นทางในอนาคต

ภาพของเด็กสองคนในบริบทห้องเรียน เด็กคนทางขวากำลังถือหนังสือที่มีภาพวาดอยู่ที่หน้าปก เด็กคนทางซ้ายกำลังอ่านหนังสืออยู่
UNICEF Thailand/2014/Thuentap

ไฮไลต์

ที่ผ่านมามีการดำเนินการที่สำคัญหลายอย่างเพื่อให้เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กข้ามชาติเข้าถึงการศึกษาภายใต้นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย (Education for All: EFA) มีทางเลือกทางการศึกษาในระดับพื้นที่ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษานอกระบบ และศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ (Migrant Learning Center: MLC)  แต่ด้วยสถานการณ์บางครั้ง พ่อแม่เด็กข้ามชาติยังคงส่งลูกเข้าเรียนที่ ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ (MLC)  เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้ จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับความหวังและความฝันในอนาคตของเด็ก เหล่านี้ โดยศูนย์การเรียนรู้บางแห่งจัดให้มีเส้นทางการศึกษาหลายเส้นทาง ทั้งการศึกษานอกระบบแบบไทยและเมียนมา อย่างไรก็ตามศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติหลายแห่งยังคงเผชิญกับความท้าทายเรื่องสถานะการดำรงอยู่ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและสถานะทางกฎหมาย แต่ความรู้ความเข้าใจในการแสวงหาเส้นทางที่เป็นไปได้และบทบาทของ ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ ในประเทศไทยยังมีอยู่จำกัด
 
เอกสารฉบับนี้ สำรวจทางเลือกการจดทะเบียนของศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ (MLC) ในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และผลการดำเนินการเพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้เข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ ที่ช่วยเติมเต็มในการบรรลุความสำเร็จตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เรื่องการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ไม่ใช่การมองศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติเป็นระบบคู่ขนานที่แยกจากการศึกษาโดยทั่วไป และกระตุ้นให้ผู้วางนโยบายสร้างความเข้มแข็งของระบบกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งการให้การรับรองแก่ครูและผู้เรียน

หน้าปกเอกสาร มีโลโก้ยูนิเซฟสีฟาอยู่ตรงมุมบนด้านซ้ายมือ ตัวหนังสือด้านล่างของหน้าปกเขียนว่า "เพื่อการศึกษาที่ให้ประโยชน์อย่างแท้จริง (Make learning count) การจดทะเบียนศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในประเทศไทย: ภูมิทัศน์ทางนโยบายและเส้นทางในอนาคต" หน้าปกมีรูปของเด็กสองคนในบริบทห้องเรียน เด็กคนที่อยู่ทางด้านขวาของภาพกำลังถือหนังสือที่มีรูปวาดอยู่บนหน้าปก ส่วนเด็กคนทางซ้ายกำลังอ่านหนังสืออยู่
ผู้แต่ง
เกร็ก ไทรอสวูทิส
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด