สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย

ข้อศึกษากฎหมายและนโยบายถานะบุคคล

เด็กชายทำหน้าเศร้า กำลังมองออกมาที่นอกบ้าน
UNICEF Thailand/2012/Athit

ไฮไลต์

การโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรโลกของเรามีหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเพราะภัยจากการประหัตประหาร ภัยธรรมชาติ ภาวะทางเศรษฐกิจ การแสวงหาโอกาสที่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหางานทำ การศึกษา หรือสิ่งแวดล้อมที่ดีและสาเหตุอื่น ๆ 

แม้หลายประเทศในโลกจะให้การรับรอง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและยอมรับว่าสิทธิเสรีภาพในการตั้งถิ่นฐานเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแต่ในความเป็นจริงแล้วการย้ายถิ่นฐานไม่เชิงเป็นเรื่องเสรีภาพเนื่องจากแต่ละประเทศมีกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรกำกับอยู่ จึงทำให้คนที่ย้ายถิ่นต้องมีเอกสารประจำจากประเทศต้นทาง และต้องได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองในประเทศปลายทางด้วย

เอกสารฉบับนี้ทำการศึกษารวบรวมกลุ่มผู้ติดตามผู้ลี้ภัย ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มอื่น ๆ ที่มีปัญหาเรื่องสถานะบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย โดยสรุปความสำคัญในการพัฒนาสถานะบุคคล สิทธิที่กฎหมายรับรอง และกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องพอสังเขปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ลี้ภัย แรงงานข้ามชาติหรือกลุ่มอื่น ๆ จะได้ศึกษาข้อมูลด้านสถานะบุคคล และสิทธิตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับตนเองเบื้องต้นได้ 

หน้าปกรายงาน "สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย" ฉบับภาษาไทย
ผู้แต่ง
UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด