วิกฤติสภาพภูมิอากาศคือวิกฤติสิทธิเด็ก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผ่านดัชนีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็ก

เด็กผู้หญิงซึ่งได้ออกจากที่พักพิงชั่วคราวเพื่อกลับบ้านหลังจากพายุเฮอร์ริเคนไอโอตาในนิการากัวได้ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
UNICEF/UN0372373/Ocon/AFP-Services

ไฮไลต์

วิกฤติสภาพภูมิอากาศคือความท้าทายต่อสิทธิของเด็กและมนุษยชนในยุคปัจจุบัน และกำลังก่อผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเป็นอยู่ของเด็กทั่วโลก การทำความเข้าใจว่าเด็กมีความเปราะบางอย่างไรและเป็นเด็กในประเทศใดบ้างจึงมีความส­ำคัญต่อการตอบสนองต่อวิกฤติดังกล่าว ดัชนีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศของเด็กท­ำให้เราเห็นภาพรวมของความเปราะบาง และความเสี่ยงของเด็กต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างรอบด้านเป็นครั้งแรก ซึ่งจะช่วยในการจัดล­ำดับความส­ำคัญของการด­ำเนินการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดและช่วยให้เราสามารถส่งต่อโลกที่อยู่อาศัยได้ให้คนรุ่นต่อไป

เด็กผู้หญิงซึ่งได้ออกจากที่พักพิงชั่วคราวเพื่อกลับบ้านหลังจากพายุ เฮอร์ริเคนไอโอตาในนิการากัวได้ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ผู้แต่ง
UNICEF
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย
ISBN
978-92-806-5277-2

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด