รายงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

จัดทำโดย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

การรวมกลุ่มของเยาวชนในห้องประชุมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่สวมเสื้อสีส้ม มีบางคนที่ใส่สีอื่น เช่น สีน้ำเงินและสีดำ พวกเขากำลังยกมือขึ้นอย่างกระตือรือร้น บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขา
2020/CYCT

ไฮไลต์

สมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนในการส่งเสียง แสดงความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ   เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกภาคีเครือได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมิน และร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

รายงานฉบับนี้เป็นความร่วมมือของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย, กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ที่ได้ร่วมกันจัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ  รอบตัว 

รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมและนำเสนอเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนไทย จากแบบสำรวจออนไลน์ในช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 โดยมีเด็กและเยาวชนอายุ 10 – 25 ปีจำนวน 33,580 คนจากทั่วประเทศร่วมให้ความคิดความเห็น และได้จัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฏาคม 2566 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครอบคลุม 6 ประเด็นปัญหาสำคัญ ได้แก่ 1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจและการมีงานทำ 2) ประเด็นด้านการศึกษา 3) ประเด็นสุขภาพ 4) ประเด็นความรุนแรง 5) ประเด็นสิ่งแวดล้อม และ 6) ประเด็นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

หน้าปกรายงาน "สมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566" มีภาพของกลุ่มเยาวชนกำลังยกมือเพื่อมีส่วนร่วมประกอบหน้าปก โดยด้านล่างของหน้าปกรายงานนี้ มีโลโก้ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาพเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และยูนิเซฟ
ผู้แต่ง
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด