รายงานประเมินผลกระทบทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

กรกฎาคม 2563

เด็กเล็กๆ สี่คนสวมหน้ากากผ้า กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่
UNICEF Thailand

ไฮไลต์

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก แน่นอนว่ากลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุดย่อมได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุด และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนจะส่งผลกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวอีกหลายปี ซึ่งรวมถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) และภายใต้บริบทนี้เองที่องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ภายใต้การนำโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยและภาคีพันธมิตรอื่นๆ ในการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมขึ้น โดยรายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบและปัญหาความท้าทายเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญห้าด้าน คือ ความยากจนและการคุ้มครองทางสังคม, สุขภาพ, การศึกษา, อาหารและโภชนาการ และ การคุ้มครองจากความรุนแรง การแสวงประโยชน์ และการถูกล่วงละเมิด

หน้าปกรายงาน Social Impact Assessment of COVID-19 in Thailand
ผู้แต่ง
Oxford Policy Management and United Nations
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด