รายงานประจำปี 2565 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย

ความสำเร็จในการทำงานเพื่อเด็กทุกคน

เด็กน้อยกับแม่
UNICEF Thailand/2022/Kongmuang

ไฮไลต์

รายงานประจำปี 2565 ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทย รวมทั้งความสำเร็จและความก้าวหน้าในโครงการที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ ยูนิเซฟได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและโอกาสใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับเด็ก ๆ รายงานประจำปีฉบับนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถอดบทเรียนเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างที่ควรจะเป็น

รายงานประจำปี 2565
ผู้แต่ง
ยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด