รายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 17 จังหวัด

Multiple Indicater Cluster Survey 2019

คุณแม่กำลังอุ้มลูกน้อยที่กำลังยิ้มของเธออยู่
UNICEF Thailand/2016/Metee Thuentap

ไฮไลต์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย ดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) ใน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MICS ทั่วโลก

โปรแกรม MICS ทั่วโลกได้รับการพัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งเป็นโครงการสำรวจครัวเรือนในระดับนานาชาติ โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและผู้หญิงในระดับประเทศ เพื่อการจัดทำตัวชี้วัดที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีช่วยให้ประเทศมีข้อมูลสำหรับใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายและโครงการต่างๆ รวมทั้งใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ

รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลและตัวชี้วัดใน 17 จังหวัด ที่มีครอบครัวในกลุ่มเปราะบางและขาดโอกาส เพื่อสนับสนุนการวางนโยบายในระดับจังหวัด การวิเคาะห์และติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก 17 จังหวัดนี้ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง (ชัยนาท, สระแก้วฅ ราชบุรีฅ กาญจนบุรี) ภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน, ตาก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บุรีรัมย์, ศรีษะเกษ, ยโสธร, กาฬสิทธุ์, นครพนม) ภาคใต้ (สงขลา, สตูล, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส)

หน้าปกรายงานสถานการณ์เด็กและสตรีใน 17 จังหวัดของประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 13,51 MB) (PDF, 14,58 MB) (PDF, 5,77 MB)