รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

คณะทำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ายถิ่นของประเทศไทย

เด็กๆ นักเรียนข้ามชาติในชุดนักเรียน
IOM

ไฮไลต์

รายงานการย้ายถิ่นในประเทศไทย ฉบับปี 2562 นี้ จัดทำร่วมกันโดย คณะทำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ายถิ่นของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 11 บท ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ สภาพการทำงาน, การเข้าถึงบริการ, การส่งเงินกลับภูมิลำเนาเดิม, การค้ามนุษย์ และการแสวงประโยชน์ โดยแต่ละบทถูกเขียนขึ้นโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ และให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มและรูปแบบการย้ายถิ่นในประเทศไทย ตลอดไปจนถึงการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ และการพัฒนานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น โดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และองค์การยูเนสโก ได้ร่วมกันเขียนรายงานในบทที่ 6 เรื่องการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าถึงบริการให้แก่เด็กข้ามชาติในประเทศไทย ซึ่งได้กล่าวถึงการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา บริการด้านสุขภาพ บริการด้านความคุ้มครอง การลงทะเบียนเกิด และความท้าทายกับข้อจำกัดหลักๆ ของเด็กข้ามชาติ ตลอดไปจนถึงสถานการณ์ของพวกเด็กๆ ในศูนย์ผู้อพยพ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงข้อแนะนำต่างๆ เชิงนโยบายและการปรับเปลี่ยนโครงการ เพื่อปรับปรุงธรรมภิบาลด้านการย้ายถิ่น อีกด้วย สำหรับรายงานฉบับภาษาไทย จะเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2562 นี้ เมื่อแปลเสร็จเรียบร้อย

Thailand Migration Report 2019
ผู้แต่ง
คณะทำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ายถิ่นของประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ