ผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวเปราะบาง: ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

โลโก้องค์การยูนิเซฟสีขาวบนพื้นสีฟ้า
UNICEF

ไฮไลต์

การศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวเปราะบาง: ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เป็นการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโรคโควิด-19 ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวที่มีเด็กเล็กและอุปสรรคที่ต้องเผชิญ ผลการศึกษาเสนอให้เห็นถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม การปรับตัวต่อสถานการณ์โควิด-19 โอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือและสวัสดิการจากรัฐ การศึกษานี้ยังนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

การศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวเปราะบาง: ครอบครัวที่มีเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนาประเทศไทย

หน้าปกรายงาน ผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวเปราะบาง (ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก)
ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน