ผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวเปราะบาง: ครอบครัวที่มีเด็กพิการ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อครอบครัวที่มีเด็กพิการ

โลโก้องค์การยูนิเซฟสีขาวบนพื้นสีฟ้า
UNICEF

ไฮไลต์

การศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวเปราะบาง: ครอบครัวที่มีเด็กพิการ เป็นการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโรคโควิด-19 ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวที่มีเด็กพิการและอุปสรรคที่ต้องเผชิญ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความต้องการจำเป็นด้านสุขภาพ การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ การเดินทาง การเข้าถึงบริการสุขภาพและสาธารณสุข การเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือ ความพอเพียงของสวัสดิการ และคาดการณ์ฟื้นคืนสู่สภาวะปกติของครอบครัว การศึกษานี้ยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระยะสั้น ในระยะยาวเพื่อสนับสนุนและคุ้มครองครอบครัวที่มีเด็กพิการต่อไป

การศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวเปราะบาง: ครอบครัวที่มีเด็กพิการได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หน้าปกรายงาน ผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวเปราะบาง (ครอบครัวที่มีเด็กพิการ)
ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน