คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

ออกแบบมาสำหรับจัดการเรียนรู้เรื่องโควิด-19

ภาพของคุณครูผู้หญิงในชุดสีกากีกำลังนั่งอ่านหนังสือกับนักเรียนหญิงและชาย
UNICEF Thailand/2019/Preechapanich

ไฮไลต์

ออกแบบมาสำหรับจัดการเรียนรู้เรื่องโควิด-19 กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม กำหนดความเหมาะสมของการนำไปใช้แต่ละช่วงวัย/ระดับชั้น ได้แก่ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการตามความเหมาะสมได้ และยังสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนรู้เรื่องโรคติดต่ออื่น ๆ เช่น โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ ได้อีกด้วย

หน้าปกเอกสาร คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19
ผู้แต่ง
UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด