คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กรระบวนการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัว การควบคุม และการดูแลคนต่างด้าวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ภาพของครอบครัวที่กำลังอพยพย้ายถิ่น คุณแม่กำลังอุ้มลูกน้อยอยู่ในอ้อมกด และมีลูก ๆ ของเธออีกสองคนกำลังเดินตามมา ภาพถูกทำให้เบลอ
UNICEF

ไฮไลต์

ยูนิเซฟร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU) พัฒนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติต่อเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นมาตรฐาน โดยมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับตัว การควบคุม และการดูแลคนต่างด้าว ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระบวนการดำเนินงานตามขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - SOP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจเรื่องการกำหนดมาตรฐานและแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการดำเนินงานของระบบตรวจคนเข้าเมืองในภาพรวม อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่มีประสิทธิภาพ

หน้าปกเอกสาร คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการคุ้มครองเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผู้แต่ง
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด