คู่มือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

การทำงานร่วมกันเพื่อเด็ก

เจ้าหน้าหญิงของยูนิเซฟ (ทางซ้าย) กำลังไฮไฟว์เด็กหญิงที่กำลังยืนอยู่ทางขวาของรูป
UNICEF/UNI205415/Noorani

ไฮไลต์

การบรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อเด็กทุกคนคือหัวใจสำคัญในการทำงานของของยูนิเซฟ ผลสัมฤทธิ์คือหลักฐานถึง ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสมากที่สุด การมุ่งผลสัมฤทธิ์ปรากฏในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของยูนิเซฟ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs)

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่สำหรับยูนิเซฟ เจ้าหน้าที่หลายต่อหลายคนใช้แนวทางนี้ในการทำงานเป็นประจำอยู่แล้ว คู่มือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของชุดการเรียนรู้ที่ครอบคลุม (ประกอบด้วย หลักสูตร
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับการใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในทุกแผนงาน ทุกทีมงานและสำนักงานของยูนิเซฟทุกแห่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน้าปกคู่มือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยูนิเซฟ
ผู้แต่ง
UNICEF
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด