คู่มือการจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย

รวบรวมข้อกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขภาวะไร้สัญชาติ

เด็กสาวกำลังยืนอยู่ตรงหน้าต่างในบ้านของเธอ
UNICEF Thailand/2019/Vilasa Phongsathorn

ไฮไลต์

แม้ในปัจจุบันจะมีข้อกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล แต่จากการศึกษาพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติได้อย่างถ่องแท้  ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะไร้สัญชาติ บุคคลในครอบครัว ตลอดจนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจข้อกฎหมาย นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติได้อย่างชัดเจน จึงได้มีการจัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Ending Childhood Statelessness in Thailand: Developing an Accelerated Nationality Review Model through Research and Empowerment of Stakeholders ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการร่วมกับยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ คู่มือฉบับได้มีการรวบรวมข้อกฎหมายที่จำเป็นไว้ในที่เดียว โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจดทะเบียนเกิด และการทำงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย

หน้าปกคู่มือการจดทะเบียนการเกิด และกระบวนการพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย
ผู้แต่ง
Chiang Mai University and UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด