คำแนะนำเรื่องการจัดการทำงานแบบยืดหยุ่น การดูแลบุตรหลานพนักงานและแนวทางปฏิบัติ ในสถานการณ์โรคโควิด-19

What you need to know about flexible work arrangements and how you can strengthen and accelerate best practices.

ไฮไลต์

ในหลายจังหวัดของประเทศไทย และในหลายประเทศนั้น หน่วยงานของรัฐอาจมีการประกาศบังคับใช้นโยบายสั่งปิดโรงเรียน เป็นมาตรการรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 นอกเหนือจากผลกระทบในด้านการศึกษาและสุขภาพของเยาวชนเนื่องจากเยาวชนจะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่เพียงพอ เพราะผู้ปกครองบางท่านยังคงต้องเดินทางไปทำงาน โรคโควิด-19 ยังส่งผลลบต่อสุขภาพกายและใจของผู้ป่วย ผู้ที่ดูแลผู้ป่วย และสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องกักโรค ผลกระทบต่าง ๆ อาจรวมถึง ความรู้สึกกลัวที่จะติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการตีตราทางสังคมต่อไปได้ โดยผู้ที่ถูกกักตัว (หรือกักตัวเอง) อาจต้องเผชิญกับความเบื่อหน่าย ความเหงา และความโกรธ

การส่งเสริมให้มีการจัดการทำงานแบบยืดหยุ่นและการสนับสนุนการดูแลบุตรพนักงาน จะทำให้พนักงานของท่านมีกำลังใจและสามารถแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะความท้าทายในการดูแลบุตร รวมถึงไม่ทำให้เกิดความกังวลถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุตรหลานขณะอยู่บ้านอีกด้วย

หมายเหตุ สถานที่ทำงานหรือนายจ้างที่เป็นมิตรต่อครอบครัวนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกจ้างและพนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายในการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและงาน โดยที่สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งเรื่องงานและครอบครัว 

นโยบายเหล่านี้อาจรวมถึงการสนับสนุนการดูแลบุตรหลานพนักงาน การจัดหาห้องให้นมในสถานที่ทำงาน การจัดการทำงานแบบยืดหยุ่นประเภทต่างๆ การลาโดยได้รับค่าจ้าง การเดินทางที่มีความปลอดภัย และอื่นๆ

หน้าปกของเอกสาร
ผู้แต่ง
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด