ข้อสนับสนุนเชิงธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย

เด็กทุกคน - โดยไม่คำนึงถึงเพศ ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ หรือสถานที่ - มีสิทธิทางการศึกษา

Every child – regardless of gender, socioeconomic background, ethnicity or location – has a right to an education
UNICEF Thailand

ไฮไลต์

เอกสารฉบับนี้คัดเลือกนำเสนอโครงการด้านการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ซึ่งออกแบบตามความจำเป็นของเด็ก โดยแสดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้นเรื่องสิทธิเด็ก การศึกษาและอนาคตเด็ก ช่วยบริษัทสร้างความไว้วางใจในชุมชน ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงตนเอง และเสริมสร้างการอนุญาตทางสังคมให้ประกอบกิจการ ในจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารอธิบายถึงความสำเร็จของภาคีความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษาอย่างครอบคลุม ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วม ผ่านสมาคมธุรกิจ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียน และ ยูนิเซฟ โดยเป็นแนวทางให้กับธุรกิจว่าจะสนับสนุนสิทธิเด็กอย่างไรได้บ้าง อันอิงตามหลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Chidren's Rights and Business Principles - CRBP) ในการสนับสนุนความต้องการด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

หน้าปกของรายงานข้อสนับสนุนเชิงธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับเด็ก
ผู้แต่ง
ยูนิเซฟ ประเทศไทย และ ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนแห่งศศินทร์ (SCSM)
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 26,41 MB) (PDF, 2,75 MB)