การเสริมสร้างสมองที่ดีกว่า

ความก้าวหน้าในด้านประสาทวิทยาศาสตร์กําลังจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนไปสู่การปฏิวัติแนวคิดเรื่องพัฒนาการของเด็ก

ไฮไลต์

ความก้าวหน้าในด้านประสาทวิทยาศาสตร์กําลังจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนไปสู่การปฏิวัติแนวคิดเรื่องพัฒนาการของเด็ก เนื่องจากเราได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของประสบการณ์ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์กับพันธุกรรมที่มีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวมีผลอย่างยิ่งต่ออนาคตของบรรดาเด็กด้อยโอกาสจํานวนหลายล้านคนและสังคมของเด็ก ๆ เหล่านั้น อีกทั้งมีผลต่องานของเราทั้งในบริบทด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาด้วย

ผู้แต่ง
UNICEF
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 5,97 MB) (PDF, 574,58 KB)