การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 - ผลสำรวจที่สำคัญ

รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอผลการสารวจที่สาคัญอย่างรวบรัด เพื่อผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้ทันเวลา ขณะที่เนื้อหาในแต่ละเรื่องโดยละเอียด จำแนกตามลักษณะทางประชากร เศรษฐสังคม และวัฒนธรรม จะปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณ์

ภาพของเด็กผู้หญิงกำลังเล่นกับเพื่อนๆ ของเธอ
UNICEF Thailand

ไฮไลต์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโครงการ MICS รอบที่ 5 ภายใต้ชื่อ การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 59 โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงมีนาคม 2559  โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ การวางแผนงานโครงการอยู่ภายใต้การกำหนดแนวทางจากคณะกรรมการบริหารโครงการ และการปรับแต่งเครื่องมือสากลที่ใช้จัดทำ MICS ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศอยู่ภายใต้การทำงานร่วมกันของคณะทำงานวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์หลักของการสำรวจ คือ ติดตามความก้าวหน้าของแผนต่าง ๆ สถานการณ์ภายหลังเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และช่วยสร้างตัวชี้วัดพื้นฐานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 - ผลสำรวจที่สำคัญ
ผู้แต่ง
ยูนิเซฟ ประเทศไทย และสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด