การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในชุมชนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) ในชุมชนของกรุงเทพมหานคร มุ่งหวังเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเด็ก ๆ ในพื้นที่ซึ่งมีข้อเสียเปรียบและความเปราะบางในเชิงโอกาสมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร บนพื้นฐานของการดำเนินการอย่างมีระบบ

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในชุมชนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559
UNICEF Thailand/2011/Athit

ไฮไลต์

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) ในชุมชนของกรุงเทพมหานคร มุ่งหวังเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเด็ก ๆ ในพื้นที่ซึ่งมีข้อเสียเปรียบและความเปราะบางในเชิงโอกาสมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร บนพื้นฐานของการดำเนินการอย่างมีระบบ การสำรวจครั้งนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความเป็นเอกลักษณ์และครอบคลุมมากกว่า 80 ตัวชี้วัด ในด้านโภชนาการ สุขภาพเด็ก น้ำและสุขาภิบาล อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการของเด็ก การรู้หนังสือและการศึกษา การคุ้มครองเด็ก และโรคเอดส์ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้จะช่วยทำให้มองเห็นประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีกินดีและการพัฒนาของเด็กในประเทศไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กในชุมชนของกรุงเทพมหานครจะช่วยให้สามารถ
วางแผนงานและกำหนดโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลยังตอบสนองต่อนโยบำยระดับชาติที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในชุมชนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559

Author

ยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสปสช.

วันที่ตีพิมพ์

ภาษา

อังกฤษ,
ไทย

ดาวน์โหลดรายงาน

(PDF, 4,50 MB) (PDF, 4,55 MB)

รู้จักกับยูนิเซฟให้มากกว่านี้