การนำโรงเรียนไปสู่ทุกคน

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสใน "โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โลโก้องค์การยูนิเซฟสีขาวบนพื้นสีฟ้า
UNICEF

ไฮไลต์

องค์การยูนิเซฟร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้ง แต่ปีพ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาแนวคิด “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา”  เพื่อให้สามารถเข้าถึงเด็กจำนวนอย่างน้อย 1,200 คนที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน  จึงมีการรวมกลุ่ม ศูนย์การเรียนรู้ทั้งที่มีอยู่แต่เดิม และที่เพิ่งเปิดใหม่เพื่อช่วยในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยได้รวมกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวให้เป็น “โรงเรียน” เดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” หนึ่งโรงประกอบด้วย “ห้องเรียน” หลายห้องซึ่งแต่ละห้องตั้งอยู่ห่างจากกันหลายกิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจะเดินทางไปมาระหว่างห้องเรียนหย่อมบ้านต่าง ๆ โดยใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 

รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมา และบทเรียนที่ได้รับจากการทำโครงการ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” มาเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์แก่เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังมุ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (Mother Tongue-Based Multilingual Education หรือ MTB-MLE) และหลักสูตรพิเศษ  “ภาษาไทยสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์” เพื่อลดปัญหาช่องว่างด้านภาษาของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

หน้าปกเอกสาร "การนำโรงเรียนไปสู่เด็กทุกคน - การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสใน 'โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา' จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
ผู้แต่ง
Kirk Person
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด