การจัดการงบประมาณเพื่อการคุ้มครองทางสังคมที่ยั่งยืนในประเทศไทย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพทางการคลังที่เพียงพอต่อการให้บริการความคุ้มครองทางสังคม

สองมือของแม่กำลังสัมผัสลูกน้อยที่อยู่ในผ้าห่มสีขาวอย่างอ่อนโยน
UNICEF/UN0203763/Zehbrauskas

ไฮไลต์

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพทางการคลังที่เพียงพอต่อการให้บริการความคุ้มครองทางสังคมในระยะหลังวิกฤตโควิด-19 โดยใช้การประมาณการพื้นที่ทางการคลังบนฉากทัศน์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเห็นได้ว่า นอกจากประเทศไทยจะมีพื้นทางการคลังเพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินนโยบายความคุ้มครองทางสังคมที่สำคัญโดยไม่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลัแล้วแล้ว การดำเนินการเพื่อเพิ่มรายรับของภาครัฐ อาทิ การปฏิรูปภาษี จะสามารถเพิ่มพื้นทางการคลังได้อีกด้วย

หน้าแรกของรายงานชื่อ "Sustainable Financing of Social Protection in Thailand"
ผู้แต่ง
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด