การคุ้มครองและยุติภาวะไร้สัญชาติเด็กในประเทศไทย: การพัฒนาแนวปฏิบัติเร่งกระบวนการทบทวนสิทธิในสัญชาติ

การศึกษาทบทวนสถานการณ์ปัญหา ข้อจำกัดในการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด และพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

โลโก้องค์การยูนิเซฟสีขาวบนพื้นสีฟ้า
UNICEF

ไฮไลต์

เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานฉบับเต็มในการศึกษาทบทวนสถานการณ์ปัญหา ข้อจำกัดในการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด และพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทย และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติแบบอย่างเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาการเข้าไม่ถึงการจดทะเบียนการเกิด และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิทธิในสัญชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าปกรายงาน "การคุ้มครองและยุติภาวะไร้สัญชาติในเด็กในประเทศไทย: การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเร่งกระบวนการทบทวนสิทธิในสัญชาติ"
ผู้แต่ง
Chiang Mai University and UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด