โครงการของยูนิเซฟ ประเทศไทย ด้านนโยบายสังคม

ปี 2565 - 2569

เด็กและครอบครัว
UNICEF Thailand/2018/Preechapanich

เกี่ยวกับ

ภาพรวมแผนงานของยูนิเซฟด้านนโยบายสังคมในปี 2565-2569 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจการทำงานของยูนิเซฟในประเทศ 

แผนงานด้านนโยบายสังคม มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางและขาดโอกาส ด้วยการสนับสนุนกระทรวงหลักที่รับผิดชอบงานด้านสังคมในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายเพื่อลดช่องว่างความยากจนและแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของเด็ก

โครงการของยูนิเซฟ ประเทศไทย ด้านนโยบายสังคม
ผู้แต่ง
ยูนิเซฟ ประเทศไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด