โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

นวัตกรรมที่มุ่งสร้างผลแก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษามากที่สุดในประเทศไทย

A group of hilltribe children are reading books at the back of UNICEF's mobile library
UNICEF Thailand/2015/Prommarak