03 กรกฎาคม 2024

ผลประโยชน์ของการลงทุนส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา

รายงานย่อเชิงนโยบายนี้นำเสนอภาพรวมของผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์จากโครงการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคมต่าง (Mental Health and Psychosocial Support: MHPSS Interventions) สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ  5 ปีขึ้นไปในสถานศึกษา ในประเทศไทย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เฉพาะเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและสภาพจิตใจ และ/หรือป้องกันและรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ ของเด็กและวัยรุ่นซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีผลการเรียนรู้และการศึกษาที่ดีขึ้น รายงานย่อเชิงนโยบายนี้ต่อยอดจากการศึกษาวิจัยระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ดำเนินการโดยองค์การยูนิเซฟและพันธมิตร มีการนำเสนอต้นทุนทางเศรษฐกิจของปัญหาสุขภาพจิตต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศไทย ที่สืบเนื่องมาจากผลร้ายของปัญหาสุขภาพจิตที่มีต่อผลการศึกษาและการสำเร็จการศึกษาของเด็กและวัยรุ่น  ผลกระทบของความล้มเหลวในการจัดการปัญหาความต้องการด้านสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-19 ปีจะทำให้ประเทศสูญเสียรายได้ตลอดช่วงชีวิตถึง 816 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  (28,600 ล้านบาท)รายงานย่อเชิงนโยบายนี้ยังได้นำเสนอผลประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจของการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในประเด็นที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ผ่านโครงการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคมต่าง ๆ ที่เห็นผลเป็นประจักษ์ในสถานศึกษา ทั้งนี้ การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ ดังกล่าวเป็นการเสริมข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายทางการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก
22 มิถุนายน 2024

Connected, Engaged and Empowered?

การศึกษาเรื่อง “Connected, Engaged and Empowered? – A Landscape Analysis of Young People’s Participation in Thailand”  เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างยูนิเซฟและคนทำงานด้านการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ:ให้ภาพรวมในเรื่องนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่มีส่วนในการรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของเยาวชน รวมถึงอำนาจหน้าหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ภาพรวมของแพลตฟอร์มหลักในการมีส่วนร่วมของเยาวชน รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ทั้งที่ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชนวิเคราะห์คุณภาพของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมที่มีอยู่ รวมถึงความท้าทายและโอกาสต่าง ๆวิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายเยาวชน เพื่อส่งเสริมและดำเนินการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบาย พื้นที่การมีส่วนร่วม และการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเทศไทยการศึกษานี้ได้มีการทบทวนเอกสารมากกว่า 200 รายการ มีการจัดทำแบบสำรวจออนไลน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 85 รายจากทั้งภาครัฐและเอกชน การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 18 คนทั้งในส่วนของภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และภาคเอกชน และมีการจัดการสนทนากลุ่มจำนวน 4 ครั้งร่วมกับเยาวชนที่เป็นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนของ UNICEF (YPAB) และผู้นำเยาวชนที่เป็นตัวแทนขององค์กรอิสระ  รวมถึงการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลและรับฟังข้อคิดเห็นรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 4 บท ได้แก่  บทที่ 1 ความเป็นมาและกระบวนการวิจัย บทที่ 2 กรอบกฎหมายและนโยบายด้านการมีส่วนร่วมบทที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและแพลตฟอร์มเพื่อการมีส่วนร่วมบทที่ 4 นำเสนอข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบแนวคิด การอภิปราย และข้อเสนอแนะ
14 มิถุนายน 2024

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เจาะลึกไปกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กทุกคนยในประเทศไทยตลอดปีที่ผ่านมาของยูนิเซฟ รายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่าง ๆ เช่น 10 หมุดหมายสำคัญในปี 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการในประเทศไทย การดำเนินงานที่สำคัญ และการจัดสรรเงินทุนในปีที่ผ่านมา ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการสำคัญของยูนิเซฟตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นไปที่ความท้าทายหลัก ๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตของเด็ก ๆ และการดำเนินงานเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และสนับสนุนสิทธิเด็ก นอกจากนี้ยังมีข้อมูลต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความคืบหน้าในการทำงานร่วมกับกับพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทย ภาคเอกสาร ภาคประชาสังคม และสาธารณชน