01 กุมภาพันธ์ 2024

อนาคตสำหรับเด็กในปี 2567: ความร่วมมือในโลกที่แตกแยก

เรื่องราวของอนาคตสองแบบ, เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2567 โลกได้มาถึงทางแยกอันสำคัญ เราสามารถเลือกเส้นทางที่นำพาเราไปสู่ความร่วมมือจากทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเส้นทางที่รวบรวมเอานวัตกรรม การแบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดนโยบาย และการเติบโตที่เท่าเทียมเข้าไว้ด้วยกัน หรือเราจะเลือกอีกเส้นทางที่ความเป็นหนึ่งเดียวลดน้อยลงแต่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ตนเองมากขึ้น…, 1. การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงของความขัดแย้งอาจคุกคามความอยู่รอดและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก แต่เส้นทางสู่ความร่วมมือและการรับผิดชอบร่วมกันยังทำให้เรามีความหวัง, ในปี 2567 ประเทศมหาอำนาจจะยังคงแข่งกันขยายอิทธิพลทางการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงภายในองค์กรระหว่างประเทศด้วย ในขณะเดียวกัน ประเทศขนาดเล็กและกลาง รวมถึงหลายประเทศในกลุ่มประเทศโลกใต้ เริ่มตีตัวออกห่างจากการเผชิญหน้ากันระหว่างประเทศมหาอำนาจด้วยการสร้างพันธมิตรใหม่แนวใหม่ที่มีความคล่องตัวใน "การเคลื่อนไหวแบบพหุภาคี"…, 2. ความแตกแยกทางเศรษฐกิจคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว การพัฒนาของเด็ก และการจ้างงานของเยาวชน แต่ความสามัคคีทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือกันทางตลาด และการลงทุนในทักษะแห่งอนาคตจะสามารถปกป้องสิทธิและอนาคตของเด็ก ๆ ได้, มีการคาดการณ์ว่าความแตกแยกทางเศรษฐกิจซึ่งมักถูกขับเคลื่อนโดยผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์และการพิจารณาด้านกลยุทธ์ จะถ่างความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศให้กว้างขึ้นในปี 2567 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอยอาจเป็นภัยคุกคามต่อความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และนวัตกรรมที่สั่งสมมานานหลายปี…, 3. ความแตกแยกของระบอบพหุภาคีทำให้เป้าหมายหลักเพื่อเด็กไม่บรรลุผล แต่เรายังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ในปี 2567 ผ่านการปฏิรูปธรรมาภิบาลและการเงินในระดับโลก, ปี 2567 นี้จะเป็นปีสำคัญในการแก้ปัญหาระบอบพหุภาคีที่แตกแยกและล้มเหลวในประเด็นต่าง ๆ เช่น สันติภาพ ความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดหาเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และการบังคับใช้มาตรฐานเชิงบรรทัดฐาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อเด็กและสิทธิของพวกเขาได้ หลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศโลกใต้…, 4. ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนายังคงเผชิญกับความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจำกัดความสามารถของประเทศเหล่านี้ในการลงทุนเพื่อเด็ก แต่การปฏิรูปแนวทางเป็นการให้กู้ยืมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เกิดความหวัง, ความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างในการจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศจะยังคงจำกัดการลงทุนเพื่อเด็กของประเทศกำลังพัฒนาในปี 2567 นี้ ภาระหนี้ที่มากเกินไป ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่สูง การพึ่งพานโยบายการเงินทางเศรษฐกิจที่คาดเดาไม่ได้มากจนเกินไป และการขาดเสียงในการกำกับดูแลทางการเงินส่งผลด้านลบต่อประเทศที่ยากจน วิกฤตหนี้ที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเด็ก…, 5. ประชาธิปไตยทั่วโลกโลกจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเกิดจากข้อมูลบิดเบือนและระดับความรุนแรงทางการเมืองที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม พลังบวก ซึ่งรวมถึงที่นำโดยเด็กและเยาวชน อาจยังคงช่วยฟื้นฟูความเสื่อมถอยของประชาธิปไตยได้, การถดถอยของประชาธิปไตยและความไม่พอใจของเยาวชนต่อระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่ในขณะที่หลายประเทศมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญในปี 2567 นี้ มีแนวโน้ม 2 ประการที่น่ากังวล ประการแรก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านภาษาและปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence หรือ AI) ได้นำเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในการบิดเบือนข้อมูลที่เป็นอันตราย…, 6. การเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสีเขียวอันฉับไว ซึ่งกำลังพลิกโฉมตลาดแร่และแรงงานที่สำคัญ หากได้รับการจัดการร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธรรม ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ, ในปี 2567 นี้ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวอย่างรวดเร็วจะดำเนินต่อไป โดยได้รับแรงผลักดันจากความผันผวนในตลาดพลังงาน การเติบโตในการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และความจำเป็นเชิงนโยบาย เช่น การพัฒนาของการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions หรือ NDC)…, 7. ปรากฏการณ์เอลนีโญ โรคที่มียุงเป็นพาหะ และ การขาดแคลนน้ำ จะเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ แต่การทำงานร่วมกันมากขึ้น การดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะบรรเทาผลกระทบด้านลบและปกป้องพวกเด็ก ๆ ได้, ตลอดปี 2567 นี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงเป็นภัยคุกคามมากมายต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็ก โดยภัยที่สำคัญสามอย่างคือ: ปรากฏการณ์เอลนีโญที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขาดแคลนน้ำ ปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2567 นี้ อาจร้อนกว่าและเป็นอันตรายต่อผู้คนและโลกมากกว่าเมื่อปี…, 8. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ก่อให้เกิดความกลัวและความกังวลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก แต่นโยบายเชิงรุกและความร่วมมือทางดิจิทัลในระดับโลกสามารถทำให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการออกแบบและการกำกับดูแลที่มีความรับผิดชอบ, สภาพแวดล้อมทางดิจิทัลยังคงกำหนดทิศทางชีวิตของเด็ก ๆ ต่อไป ความก้าวหน้าต่าง ๆ เช่น AI นำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ และการพัฒนาของเด็ก แต่เทคโนโลยีใหม่ก็นำความเสี่ยงมาให้กับเด็ก ๆ ด้วยเช่นกัน การสร้างสมดุลในการกำกับดูแลจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในปี 2567 นี้ ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ: ประการแรก…