20 พฤษภาคม 2022

รายงานรวบรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการระบาดโรคโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

รายงานรวบรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการระบาดโรคโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบระลอกที่สองของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค รายงานนี้จัดทำขึ้นจากการศึกษาและการวิเคราะห์บทสรุปที่ได้รับการเผยแพร่โดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรนานาชาติในช่วง พ.ศ. 2563-2564 ผบกระทลในวงกว้างที่ถูกนำมาพิจารณาในรายงานนี้ อาทิ รายได้และการจ้างงาน ความยากจน การศึกษา โภชนาการ การคุ้มครองเด็ก  รายงานนี้ได้เพิ่มเนื้อหาในด้านการคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้ข้อมูลภาพรวมของโครงการช่วยเหลือทางสังคมที่มีขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาจากผลกระทบด้านลบซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคในช่วงสองปีที่ผ่านมาพร้อมรายละเอียดเส้นเวลา ระยะเวลาของโครงการ กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับ นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังได้นำเสนอเรื่องราวจากชีวิตจริงสองเรื่อง เพื่อชูประเด็นความท้าทายที่เด็ก ๆ และครอบครัวของพวกเขาต้องเผชิญในช่วงการแพร่ระบาด รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลสรุปประเด็นที่กระชับ เป็นมิตรต่อผู้อ่าน ในประเด็นเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในด้านที่สำคัญต่อพัฒนาการและความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ รายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ต่อองค์กรนานาชาติที่ทำงานกับครอบครัว เด็กและเยาวชน รวมถึงตัวแทนจากภาคการศึกษาและสาธารณชน
16 กุมภาพันธ์ 2022

อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ เข้ารับการอบรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางช่วงโควิด-19

ในขณะที่การระบาดใหญ่ทั่วโลกยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนข้ามชาติเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ยูนิเซฟและยูเอสเอดได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติจำนวน 100 คนในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดปัตตานี…, ติดตามข่าวสารจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ไม่พลาดทุกการอัปเดต สมัครรับข่าวสารทางอีเมลกับเรา
04 กุมภาพันธ์ 2022

ทำอย่างไรหากคุณหรือลูกป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่บ้าน?

มีผู้คนจำนวนมากที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยแสดงอาการเพียงเล็กน้อยและสามารถรักษาตัวให้หายได้ที่บ้าน แต่ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ไม่สามารถจำกัดการแพร่เชื้อสู่ผู้ที่อยู่ร่วมกันได้โดยง่าย บทความนี้จะนำเสนอวิธีปฏิบัติตัวหากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วย ผู้ที่ได้รับการยืนยันผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลยนั้น…, การดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19, ในขณะทำหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวผู้ดูแลจำเป็นต้องดูแลตนเองเป็นอย่างดีด้วย ควรจำกัดจำนวนผู้ดูแลโดยมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจป่วยหนักหากติดเชื้อโควิด-19 ตัวอย่างเช่น ผู้ได้รับวัคซีนครบแล้ว มีอายุต่ำกว่า 60 ปีและไม่เป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง…, เราควรสื่อสารกับเด็กๆ อย่างไรหากสมาชิกในครอบครัวป่วย?, เมื่อมีบุคคลในครอบครัวล้มป่วยลงก็ถือเป็นเรื่องที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนไม่สบายใจ ทั้งนี้ เด็กในแต่ละวัยมีวิธีการรับมือเรื่องนี้แตกต่างกันออกไป เด็กเล็กอาจยังไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถเจอหน้าผู้ปกครองหรือพี่น้องได้ ในขณะที่เด็กโต อาจเกิดความกังวลและรู้สึกเป็นทุกข์ เด็กบางคนอาจโทษตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้น…, ทำอย่างไรหากคุณล้มป่วย?, หากคุณรู้สึกป่วยหรือได้รับการยืนยันผลตรวจว่าเป็นโรคโควิด-19 แนะนำให้อยู่บ้าน ถ้าอาการแย่ลงหรือรู้สึกหายใจลำบาก ให้ติดต่อสถานพยาบาลทันที หากคุณเป็นผู้ดูแลลูกเพียงคนเดียว ให้พิจารณาว่าใครเป็นผู้ที่สามารถดูแลลูกแทนได้ในกรณีที่คุณมีอาการหนัก ผู้ที่จะมาดูแลแทนไม่ควรเป็นผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจป่วยหนักหากได้รับเชื้อโควิด-19 พักผ่อน…, อย่างไรหากลูกของคุณป่วย?, หากลูกของคุณมีอาการบ่งชี้ของโรคโควิด-19 ให้พบแพทย์ทันทีที่เริ่มมีอาการ แม้ว่าจะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม หากแพทย์แจ้งว่าสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ ให้เลือกผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กเพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง ผู้ดูแลควรมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และได้รับวัคซีนแล้ว…, ติดตามข่าวสารจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ไม่พลาดทุกการอัปเดต สมัครรับข่าวสารทางอีเมลกับเรา
05 สิงหาคม 2021

เคล็ดลับการทำความสะอาดเพื่อให้บ้านปลอดภัยจากโควิด-19

เราจะมีโอกาสติดโรคโควิด-19 จากอาหารได้หรือไม่ ตอนนี้เราควรซักผ้าอย่างไร เมื่อสิ่งที่ต้องทำทุกวันกลายมาเป็นความไม่แน่ใจและกังวลใจ งานบ้านต่าง ๆ ก็ต้องทำให้เสร็จ คนในบ้านก็ต้องดูแลให้ปลอดภัย ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสที่กระจายไปทั่วทำให้เราต้องเสี่ยง และเครียดมากขึ้นเพราะไม่ทราบว่าอะไรจริงอะไรเท็จ ถึงแม้ว่างานวิจัยเรื่องโควิด-19…, เคล็ดลับการทำความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 , สุขอนามัยส่วนตัว การทำความสะอาดที่บ้านและรอบ ๆ บ้าน การซักผ้า การสัมผัสและเตรียมอาหาร >>  ศึกษาข้อมูลล่าสุดและคำแนะนำเรื่องไวรัสโควิด-19 เด็กชายกำลังชูมือทั้งสองข้างของเขาที่เต็มไปด้วยฟองสบู่, สุขอนามัยส่วนตัว, มาตรการสุขอนามัยง่าย ๆ ก็ช่วยป้องกันสุขภาพของคนในครอบครัวและคนอื่น ๆ ได้ อย่าสัมผัสใบหน้า เลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก อย่าไอหรือจามใส่มือ  เมื่อคุณไอหรือจาม คุณควรใช้ด้านในข้อศอกหรือกระดาษทิชชู่ปิดจมูกและปากและทิ้งกระดาษทันที รักษาระยะห่าง คุณควรรักษาระยะห่างจากคนนอกครอบครัวอย่างน้อย 2 เมตร สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ…, การทำความสะอาดที่บ้าน และรอบ ๆ บ้าน, คุณควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามพื้นผิวต่าง ๆ ในบ้านเป็นประจำเพื่อป้องกันและลดการความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงปฏิบัติตามข้อควรระวังเวลาใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น สวมถุงมือ และควรทำความสะอาดในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี  …, การซักเสื้อผ้า, เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าไวรัสโรคโควิด-19 มีชีวิตบนเส้นใยผ้าได้นานเพียงใด แต่เสื้อผ้าหลายประเภทอาจมีส่วนผสมของพลาสติกและโลหะ ทำให้ไวรัสอาจอยู่ได้นานหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ควรระมัดระวังและทำตามคำแนะนำดังนี้ ถอดรองเท้าเมื่อกลับมาบ้านและเปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าสะอาดเมื่อกลับมาจากพื้นที่ที่ผู้คนแออัด และรีบล้างมือด้วยสบู่และน้ำทันที   การซักผ้าที่บ้าน…, การสัมผัสและเตรียมอาหาร, แม้ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีคนที่ติดโรคโควิด-19 จากอาหารหรือภาชนะใส่อาหารได้ แต่ก็อาจเป็นไปได้ที่เราจะติดเชื้อจากการสัมผัสพื้นผิวหรือสิ่งของที่มีเชื้อปะปนอยู่แล้วใช้มือนั้นสัมผัสใบหน้า โอกาสเสี่ยงที่สุดก็คือตอนที่ต้องไปใกล้ชิดกับผู้อื่นนอกบ้าน เช่น เมื่อออกไปซื้ออาหารหรือออกไปรับอาหารที่มีผู้นำมาส่งที่บ้าน (…, ติดตามข่าวสารจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ไม่พลาดทุกการอัปเดต สมัครรับข่าวสารทางอีเมลกับเรา
12 มิถุนายน 2021

ปริยังกา โจนาส, เดวิด เบ็คแฮม, เคที เพร์รี, ออร์แลนโด บลูม, วูปี โกลด์เบิร์ก, และเลียม นีสัน พร้อมเหล่าคนดังผู้สนับสนุนยูนิเซฟ เรียกร้องกลุ่ม G7 บริจาควัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประเทศยากจนทันที

นิวยอร์ก, 8 มิถุนายน 2564 – ทูตสันถวไมตรีองค์การยูนิเซฟ ปริยังกา โจปรา โจนาส, เดวิด เบ็คแฮม, เคที เพร์รี, ออร์แลนโด บลูม, วูปี โกลด์เบิร์ก, แองเจลีก คิดโจ และเลียม นีสัน ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกครั้งสำคัญ กับเหล่าคนดังผู้สนับสนุนองค์การยูนิเซฟอีก 28 คน เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ให้คำมั่นที่จะบริจาควัคซีนโควิด- 19 แก่ประเทศยากจนโดยทันที…
21 ธันวาคม 2020

มองย้อนหลังกับเรื่องราวของปี 2563

ในขณะที่โรคโควิด-19 โหมระบาด และสังคมปั่นป่วน ยูนิเซฟอยู่เคียงข้างทุกคน เราทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง และทำให้ชีวิตของเด็กและครอบครัวที่เปราะบางในประเทศไทยและทั่วโลกดีขึ้น ถึงแม้จะมีความท้าทายที่คาดไม่ถึงหลายอย่างเกิดขึ้น ปีนี้ก็เป็นปีที่เกิดความก้าวหน้าเรื่องสิทธิเด็กในหลาย ๆ เรื่อง มามองย้อนถึงภารกิจของยูนิเซฟ…, รับมือกับโควิด-19 , โรคระบาดครั้งนี้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์หลายอย่าง ทั้งทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมที่มีอยู่แย่ลงไปอีก ในปีที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียทั้งชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนจึงมีความสำคัญยิ่งกว่าที่ผ่านมา  ยูนิเซฟได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์จำเป็นเพื่อ ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว  ตามโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก…, ภารกิจต่อเนื่องเพื่อชีวิตเด็กที่ดีขึ้น, โรคระบาดครั้งนี้เป็นอุปสรรคครั้งใหญ่ แต่ก็ไม่ทำให้เรายอมแพ้ต่อการทำงานเพื่อสิทธิเด็ก เราปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ครั้งนี้ โดยปรับเข้าสู่โหมดออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์ และเพิ่มฐานพลังอาสาสมัคร เราได้เปิดตัว พอดแคสต์ และ อัลบั้มเพลงพิเศษ กับแคมเปญ The Sound Of Happiness ฟัง x เล่า = ความสุข ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และจูกซ์ ประเทศไทย เพื่อให้…