14 มิถุนายน 2024

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เจาะลึกไปกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กทุกคนยในประเทศไทยตลอดปีที่ผ่านมาของยูนิเซฟ รายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่าง ๆ เช่น 10 หมุดหมายสำคัญในปี 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการในประเทศไทย การดำเนินงานที่สำคัญ และการจัดสรรเงินทุนในปีที่ผ่านมา ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการสำคัญของยูนิเซฟตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นไปที่ความท้าทายหลัก ๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตของเด็ก ๆ และการดำเนินงานเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และสนับสนุนสิทธิเด็ก นอกจากนี้ยังมีข้อมูลต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความคืบหน้าในการทำงานร่วมกับกับพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทย ภาคเอกสาร ภาคประชาสังคม และสาธารณชน