06 กันยายน 2023

ข้อปฏิบัติที่สำคัญที่สุด

เอกสารนี้จัดทำโดย Claire O'Kane และทีมงานยูนิเซฟ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลจากเยาวชน เอกสารข้อควรปฏิบัติที่สำคัญที่สุด 20 ข้อนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใหญ่ที่ต้องการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ต้องมีการเดินทางและพักค้างคืนของเด็กและเยาวชนอายุ 10-24 ปี และยังมีข้อควรปฏิบัติที่สำคัญที่สุด 10 ข้อ สำหรับเด็กและเยาวชนด้วย เอกสารนี้จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามแนวทางการดำเนินงานขององค์การยูนิเซฟด้านการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นและความเป็นพลเมือง หรือ Engaged and Heard! และเป็นเอกสารประกอบสำหรับเอกสารชุด Tip Sheet ขององค์การยูนิเซฟ
17 มีนาคม 2023

การวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม ในประเทศไทย

รายงาน "การวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม ในประเทศไทย" ฉบับนี้ได้ชี้ถึงความน่าเป็นห่วงที่เพิ่มขึ้นที่มีต่อเยาวชนในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม (Youth Not in Employment, Education, or Training หรือ NEET) ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความท้าทายสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น และประชากรในกลุ่มเยาวชนลดน้อยลง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ NEET ในประเทศไทย รวมทั้งระบุหาช่องว่างในนโยบายและบริการที่มีอยู่ ตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดประชากรเยาวชน NEET เนื่องจากประเทศไทยกำลังต่อสู้กับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อการศึกษาและการจ้างงาน การทำความเข้าใจและให้การสนับสนุนแก่กลุ่มประชากรเยาวชนที่เปราะบางเพื่อส่งเสริมให้สังคมยอมรับพวกเขา จะเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
16 พฤศจิกายน 2022

โครงการของยูนิเซฟ ประเทศไทย ด้านการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว โอกาส และศักยภาพของเยาวชน

ภาพรวมแผนงานของยูนิเซฟด้านการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว โอกาส และศักยภาพของเยาวชนในปี 2565-2569 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจการทำงานของยูนิเซฟในประเทศ  แผนงานด้านการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว โอกาส และศักยภาพของเยาวชน จะสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพจิตและโภชนาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านการพัฒนาทักษะในการทำงาน และการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกับผู้นำและชุมชน
26 สิงหาคม 2021

ข้อคิดเห็นของเยาวชนและนายจ้างเกี่ยวกับโอกาสในการมีงานทำของเยาวชนไทย

เอกสารฉบับนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กับศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ใน การนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความเหมาะสม และขอบเขต การดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการทำงาน (Employability) ของเยาวชนไทย เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวน การหารือและกำหนดนโยบายของไทยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อสนับสนุนการอภิปรายดังกล่าว องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการ แห่งศศินทร์ ได้ริเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ เมื่อเดือนธันวาคม 2563 – เมษายน 2564 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดการสนทนากลุ่มกับเยาวชนและนายจ้างแนวทางดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าความเป็นหุ้นส่วนและการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ คือปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และการมีงานทำสำหรับเยาวชนในประเทศไทยและการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศได้อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน
14 กรกฎาคม 2021

แหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับเยาวชน 2564

คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือและแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ตั้งแต่ 15–24 ปี หรือบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกเหนือจากการรวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งบทเรียนออนไลน์ต่าง ๆ แล้ว คู่มือฉบับนี้ยังได้รวบรวมเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหางานออนไลน์ สถานที่รับนักศึกษาฝึกงาน งานอาสาสมัคร แหล่งค้นหาทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนในประเทศไทยที่ขาดโอกาส รวมทั้งเว็บไซต์เพื่อการติดตามข่าวทุนการศึกษาอีกด้วย