01 กุมภาพันธ์ 2024

อนาคตสำหรับเด็กในปี 2567: ความร่วมมือในโลกที่แตกแยก

เรื่องราวของอนาคตสองแบบ, เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2567 โลกได้มาถึงทางแยกอันสำคัญ เราสามารถเลือกเส้นทางที่นำพาเราไปสู่ความร่วมมือจากทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเส้นทางที่รวบรวมเอานวัตกรรม การแบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดนโยบาย และการเติบโตที่เท่าเทียมเข้าไว้ด้วยกัน หรือเราจะเลือกอีกเส้นทางที่ความเป็นหนึ่งเดียวลดน้อยลงแต่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ตนเองมากขึ้น…, 1. การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงของความขัดแย้งอาจคุกคามความอยู่รอดและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก แต่เส้นทางสู่ความร่วมมือและการรับผิดชอบร่วมกันยังทำให้เรามีความหวัง, ในปี 2567 ประเทศมหาอำนาจจะยังคงแข่งกันขยายอิทธิพลทางการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงภายในองค์กรระหว่างประเทศด้วย ในขณะเดียวกัน ประเทศขนาดเล็กและกลาง รวมถึงหลายประเทศในกลุ่มประเทศโลกใต้ เริ่มตีตัวออกห่างจากการเผชิญหน้ากันระหว่างประเทศมหาอำนาจด้วยการสร้างพันธมิตรใหม่แนวใหม่ที่มีความคล่องตัวใน "การเคลื่อนไหวแบบพหุภาคี"…, 2. ความแตกแยกทางเศรษฐกิจคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว การพัฒนาของเด็ก และการจ้างงานของเยาวชน แต่ความสามัคคีทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือกันทางตลาด และการลงทุนในทักษะแห่งอนาคตจะสามารถปกป้องสิทธิและอนาคตของเด็ก ๆ ได้, มีการคาดการณ์ว่าความแตกแยกทางเศรษฐกิจซึ่งมักถูกขับเคลื่อนโดยผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์และการพิจารณาด้านกลยุทธ์ จะถ่างความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศให้กว้างขึ้นในปี 2567 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอยอาจเป็นภัยคุกคามต่อความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และนวัตกรรมที่สั่งสมมานานหลายปี…, 3. ความแตกแยกของระบอบพหุภาคีทำให้เป้าหมายหลักเพื่อเด็กไม่บรรลุผล แต่เรายังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ในปี 2567 ผ่านการปฏิรูปธรรมาภิบาลและการเงินในระดับโลก, ปี 2567 นี้จะเป็นปีสำคัญในการแก้ปัญหาระบอบพหุภาคีที่แตกแยกและล้มเหลวในประเด็นต่าง ๆ เช่น สันติภาพ ความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดหาเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และการบังคับใช้มาตรฐานเชิงบรรทัดฐาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อเด็กและสิทธิของพวกเขาได้ หลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศโลกใต้…, 4. ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนายังคงเผชิญกับความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจำกัดความสามารถของประเทศเหล่านี้ในการลงทุนเพื่อเด็ก แต่การปฏิรูปแนวทางเป็นการให้กู้ยืมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เกิดความหวัง, ความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างในการจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศจะยังคงจำกัดการลงทุนเพื่อเด็กของประเทศกำลังพัฒนาในปี 2567 นี้ ภาระหนี้ที่มากเกินไป ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่สูง การพึ่งพานโยบายการเงินทางเศรษฐกิจที่คาดเดาไม่ได้มากจนเกินไป และการขาดเสียงในการกำกับดูแลทางการเงินส่งผลด้านลบต่อประเทศที่ยากจน วิกฤตหนี้ที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเด็ก…, 5. ประชาธิปไตยทั่วโลกโลกจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเกิดจากข้อมูลบิดเบือนและระดับความรุนแรงทางการเมืองที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม พลังบวก ซึ่งรวมถึงที่นำโดยเด็กและเยาวชน อาจยังคงช่วยฟื้นฟูความเสื่อมถอยของประชาธิปไตยได้, การถดถอยของประชาธิปไตยและความไม่พอใจของเยาวชนต่อระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่ในขณะที่หลายประเทศมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญในปี 2567 นี้ มีแนวโน้ม 2 ประการที่น่ากังวล ประการแรก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านภาษาและปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence หรือ AI) ได้นำเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในการบิดเบือนข้อมูลที่เป็นอันตราย…, 6. การเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสีเขียวอันฉับไว ซึ่งกำลังพลิกโฉมตลาดแร่และแรงงานที่สำคัญ หากได้รับการจัดการร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธรรม ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ, ในปี 2567 นี้ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวอย่างรวดเร็วจะดำเนินต่อไป โดยได้รับแรงผลักดันจากความผันผวนในตลาดพลังงาน การเติบโตในการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และความจำเป็นเชิงนโยบาย เช่น การพัฒนาของการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions หรือ NDC)…, 7. ปรากฏการณ์เอลนีโญ โรคที่มียุงเป็นพาหะ และ การขาดแคลนน้ำ จะเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ แต่การทำงานร่วมกันมากขึ้น การดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะบรรเทาผลกระทบด้านลบและปกป้องพวกเด็ก ๆ ได้, ตลอดปี 2567 นี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงเป็นภัยคุกคามมากมายต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็ก โดยภัยที่สำคัญสามอย่างคือ: ปรากฏการณ์เอลนีโญที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขาดแคลนน้ำ ปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2567 นี้ อาจร้อนกว่าและเป็นอันตรายต่อผู้คนและโลกมากกว่าเมื่อปี…, 8. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ก่อให้เกิดความกลัวและความกังวลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก แต่นโยบายเชิงรุกและความร่วมมือทางดิจิทัลในระดับโลกสามารถทำให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการออกแบบและการกำกับดูแลที่มีความรับผิดชอบ, สภาพแวดล้อมทางดิจิทัลยังคงกำหนดทิศทางชีวิตของเด็ก ๆ ต่อไป ความก้าวหน้าต่าง ๆ เช่น AI นำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ และการพัฒนาของเด็ก แต่เทคโนโลยีใหม่ก็นำความเสี่ยงมาให้กับเด็ก ๆ ด้วยเช่นกัน การสร้างสมดุลในการกำกับดูแลจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในปี 2567 นี้ ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ: ประการแรก…
24 กุมภาพันธ์ 2021

การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย เป็นรายงานที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษา การสำรวจ และการประเมินต่าง ๆ ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย เพื่อศึกษาผลกระทบที่รุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมตลอดจนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสรุปกรอบนโยบายที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการฟื้นฟูต่อไป   นอกจากนี้ การศึกษานี้จะเป็นหลักสำคัญในแผนงานขององค์การสหประชาชาติเพื่อการรับมือผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายของประเทศไทยเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยึดแนวทางให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานของภาครัฐ รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย นำโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารพัฒนาเอเชีย
16 ธันวาคม 2020

อะไรขยับ-อะไรยังรอวันแก้: มองสถานการณ์ ‘เด็ก’ ในไทยตลอด 5 ปี

“ประเทศไทยกำลังกลายเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วพอ ๆ กับญี่ปุ่นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว เว้นแต่ว่าตอนที่ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมสูงวัยตอนนั้น เขามีรายได้ต่อหัวมากกว่าไทย 5 เท่า” โธมัส ดาวิน อดีตผู้แทนยูนิเซฟประเทศไทยที่เพิ่งหมดวาระหมาด ๆ เมื่อสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบอกประโยคข้างต้นกับ…, โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, โครงการนี้เป็นสิ่งที่ยูนิเซฟร่วมผลักดันกับรัฐบาลมาตลอดหลายปี จนในที่สุด รัฐบาลอนุมัตินโยบายนี้ในปี 2558 “โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมาจากแนวคิดว่า เด็กในครอบครัวยากจนจะมีชีวิตที่ยากลำบากกว่าเด็กคนอื่น ๆ รัฐบาลไทยก็เลยตัดสินใจให้เงินอุดหนุนครอบครัวที่มีเด็ก ตอนแรกเริ่มจากจำนวนเงินเพียง 400 บาท/เดือน ให้เด็กทุกคนที่อายุน้อยกว่า 1…, การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, อีกหนึ่งความสำเร็จของไทยคือการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “เมื่อ 5 ปีที่ผ่านตอนที่ผมมาถึงประเทศไทยใหม่ ๆ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก  ทุก ๆ ปีวัยรุ่นกว่าแสนคนคลอดบุตรและมักต้องออกจากระบบการศึกษา และเผชิญกับความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิต การกลับไปเรียนต่อก็ยาก แม่วัยรุ่นมักไม่ได้เข้าถึงงานดี ๆ และใช้ชีวิตที่แขวนบนเส้นด้าย จริง ๆ…, เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่และครอบครัวแหว่งกลาง, ผลสำรวจของยูนิเซฟร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด ระบุว่ามีเด็กอายุ 0-17 ปี ถึง 1 ใน 4 คนในประเทศไทย ที่ต้องเติบโตขึ้นโดยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่ต้องจากบ้านไปทำงานต่างถิ่น ส่วนใหญ่มักอยู่ในความดูแลของปู่ย่าตายาย ซึ่งพบมากในภาคอีสาน ปัญหาคือการเติบโตกับผู้เฒ่าผู้แก่ไม่สามารถชดเชยการขาดพ่อและแม่ในภาวะที่เด็กต้องการการเรียนรู้ได้…, ปฏิรูปการศึกษา, โธมัสเผยว่าห้าปีที่ผ่านมาเขาพบว่ารัฐบาลไทยกระตือรือร้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาหลังพบว่าคะแนนการสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติหรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ต่ำลงในช่วงที่ผ่านมานี้ “นี่เหมือนเป็นสัญญาณให้เราตื่นตัวว่าเราต้องปรับหลักสูตรกันใหม่แล้ว ต้องมีหลักสูตรให้เด็กเรียนได้แตกต่างกว่านี้ ให้เด็กได้มีทักษะการวิเคราะห์…, ปัญหาสุขภาพจิต, เทคโนโลยีนำความรู้และการเรียนการสอนแบบใหม่มาสู่เด็ก แต่ก็นำความทุกข์ร้อนแบบใหม่มาด้วยเช่นเดียวกัน “คนหนุ่มสาวสมัยนี้กำลังก้าวผ่านห้วงเวลาที่ยากลำบาก ไปพร้อมๆ กับการเป็นตัวแทนของความหวังของบ้านเมือง … พวกเขาควรรู้สึกว่ามีพวกเราคอยสนับสนุนอยู่ รู้สึกปลอดภัย เชื่อใจ และพร้อมจะร่วมทางกับพวกเขาในเส้นทางชีวิตในอนาคตต่อไป” “…, ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัวและชุมชน, ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยล่าสุด พ.ศ. 2562 พบว่า เด็กเกินครึ่งเคยถูกทำโทษด้วยวิธีรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งความรุนแรงส่งผลเสียมากมายมหาศาลต่อเด็กในระยะยาว “แต่เด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงเหล่านี้กลับหลุดออกจากระบบบริการ  มีเด็กจำนวนน้อยมากที่เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือหรือเข้าถึงการดูแลจากเจ้าหน้าที่ เช่น นักสังคมสงเคราะห์…, แลอนาคต : เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในไทยให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร?, คุณโธมัสมองว่ามันต้องเริ่มจากการกำหนดให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของชาติ ซึ่งต้องทำอย่างเป็นระบบและทำอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันทั้งองคาพยพ นอกจากนี้ ยังต้องทำให้แน่ใจว่า นโยบายต่าง ๆ ที่ออกมามีการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงและเข้าถึงเด็กทุกคนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเด็กที่กลุ่มเปราะบางและขาดโอกาสที่สุดในสังคม “…
26 มีนาคม 2019

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประเทศไทยช่วยครอบครัวยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อภิญญาเป็นหญิงวัย 27 ปี เธอมีบุตรสองคน คนโตอายุ 8 ขวบ ส่วนในภาพคือบุตรคนเล็กของเธอชื่อ น้องเพลง น้องเพลงเกิดเมื่อเดือนกันยายน 2558 เขามีร่างกายเล็กและบอบบาง ที่แก้มซ้ายมีเทปติดยึดสายยางสำหรับให้อาหาร และเหนือหน้าผากมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ น้องเพลงไม่สามารถกินนมจากอกแม่เนื่องจากมีปัญหาสำลักน้ำคร่ำขณะคลอด…, โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก, องค์การยูนิเซฟทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดในการออกแบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก โดยผลจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านอาหารของเด็กเล็กอยู่ที่เดือนละ 579 ถึง 812 บาท โครงการเงินอุดหนุนฯ ในระยะแรก ได้ให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 400…, ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-south cooperation), ในระหว่างการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กนั้น องค์การยูนิเซฟใช้ประโยชน์จากความร่วมมือใต้-ใต้ (South-south cooperation) ด้วยความเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดมักมาจากประเทศที่มีประสบการณ์จากการดำเนินงานแก้ปัญหาเดียวกันมาก่อน โดยได้พิจารณาวิธีดำเนินโครงการสวัสดิการสังคมที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เช่น ประเทศบราซิล…, เรื่องของหนูน้อยมนลักษณ์, หนูน้อยมนลักษณ์คือเด็กอีกคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก เธอเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นลูกคนที่สามของครอบครัว ในภาพ บิดากำลังอุ้มหนูน้อยที่หน้าบ้านไม้ของเขา มารดาของเธอชื่อหมี่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนฯ ระหว่างที่ไปฝากครรภ์ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง หมี่เล่าว่า "ดิฉันดีใจมากเมื่อรู้เรื่องนี้…