08 มกราคม 2024

บริการสำหรับเด็กพิการในประเทศไทย

รายงานฉบับนี้นำเสนอการวิเคราะห์ที่พยายามระบุและทบทวนช่องว่างของการบริการทางสังคมสำหรับเด็กพิการในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบริการทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความพิการ รายงานฉบับนี้ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา รายงานฉบับนี้ยังประกอบด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการคมนาคมขนส่ง การศึกษา และการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนการให้บริการผู้ช่วยส่วนตัว
17 พฤษภาคม 2023

ประเทศไทยกำลังฟื้นตัวจากโควิด 19 อย่างครอบคลุมหรือไม่?

รายงาน High-Frequency Surveys ของยูนิเซฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวต่าง ๆ และติดตามทิศทางการฟื้นตัวของประชากรในกลุ่มต่าง ๆ  ตามมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน รายได้ การดูแลเด็ก ความมั่นคงด้านอาหาร กลยุทธ์การฟื้นตัว การศึกษา และสุขภาพ ซึ่งการสำรวจในรอบแรกได้ดำเนินการไปในเดือนกันยายน 2565 และการสำรวจรอบสองได้ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2566 รายงาน High-Frequency Surveys (ข้อค้นพบจากการสำรวจทั้งสองรอบ)
04 เมษายน 2023

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย

รายงานการทบทวนการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย: สรุประบบความคุ้มครองทางสังคมที่คำนึงถึงเด็กในประเทศไทยอธิบายสรุปเรื่องความคุ้มครองทางสังคมที่มุ่งเน้นเด็กในประเทศไทย รายงานฉบับนี้เน้นถึงการวิเคราะห์ความต้องการ ความครอบคลุม ประสิทธิผล ความยั่งยืน และความสอดคล้อง รายงานฉบับนี้ยังนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความคุ้มครองทางสังคมที่คำนึงถึงเด็กในประเทศไทยอีกด้วย รายงานฉบับนี้นำข้อมูลมาจากรายงานเชิงลึกสี่ฉบับภายใต้การศึกษาทบทวนระบบความคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย หรือ Thailand Social Protection Diagnostic Review (SPDR) ดังนี้ 1) การศึกษาเรื่องความคุ้มครองทางสังคมและการวิเคราะห์ความเปราะบาง (ILO, UNICEF, IOM, UN Women, 2565), 2) การศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (IOM, 2564), 3) การประเมินผลกระทบในเชิงเพศ (UN Women, 2565) และ 4) การศึกษาภูมิหลังโดยย่อ – การขยายการเข้าถึงการประกันสังคมสำหรับแรงงานทุกคนในประเทศไทย (ILO, 2565)   SPDR เป็นการทบทวนโดยอิสระที่ครอบคลุมระบบความคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสร้างวาระการปฏิรูปนโยบายสำหรับระบบความคุ้มครองทางสังคมที่มีความครอบคลุม มีการบูรณาการและมีความสอดคล้องกันมากขึ้น
16 ธันวาคม 2022

การประเมินผลระหว่างการดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตในประเทศไทย

รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการประเมินระหว่างการดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตในประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นผู้นำการประเมิน (Country-led) โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปี 2561-2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของแม่และการเจริญเติบโตของเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุระหว่าง 0-2 ปี ให้มีส่วนสูงและน้ำหนักรวมทั้งพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย การประเมินผลดังกล่าวดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการสนับสนุนทางวิชาการจากยูนิเซฟ ประเทศไทย รายงานผลการประเมินฉบับนี้นำเสนอผลการศึกษาการดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการสำหรับแม่ทั้งในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด และบริการสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี รวมทั้งข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินโครงการ
14 ธันวาคม 2022

การจัดการงบประมาณเพื่อการคุ้มครองทางสังคมที่ยั่งยืนในประเทศไทย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพทางการคลังที่เพียงพอต่อการให้บริการความคุ้มครองทางสังคมในระยะหลังวิกฤตโควิด-19 โดยใช้การประมาณการพื้นที่ทางการคลังบนฉากทัศน์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเห็นได้ว่า นอกจากประเทศไทยจะมีพื้นทางการคลังเพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินนโยบายความคุ้มครองทางสังคมที่สำคัญโดยไม่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลัแล้วแล้ว การดำเนินการเพื่อเพิ่มรายรับของภาครัฐ อาทิ การปฏิรูปภาษี จะสามารถเพิ่มพื้นทางการคลังได้อีกด้วย