26 ตุลาคม 2022

เด็ก 559 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเกิดคลื่นความร้อนบ่อยครั้ง โดยจะเพิ่มเป็น 2.02 พันล้านคนในปี 2593

ลอนดอน/นิวยอร์ก/กรุงเทพฯ 25 ตุลาคม 2565 – ผลการศึกษาล่าสุดของยูนิเซฟระบุว่า เด็กจำนวน 559 ล้านคนกำลังเผชิญกับการเกิดคลื่นความร้อนบ่อยครั้ง* นอกจากนี้ เด็กจำนวน 624 ล้านคนกำลังเผชิญกับวิกฤตความร้อนประเภทใดประเภทหนึ่ง ได้แก่ การเกิดคลื่นความร้อนยาวนาน การเกิดคลื่นความร้อนรุนแรง และสภาวะอุณหภูมิสูงสุดโต่ง…, คำจำกัดความ, การเกิดคลื่นความร้อน – ช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงสุดประจำวันอยู่ในช่วงร้อยละ 10 บนของอุณหภูมิเฉลี่ย 15 วัน ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป การเกิดคลื่นความร้อนบ่อยครั้ง - สถานการณ์ที่คลื่นความร้อนเกิดขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 ครั้งต่อปี การเกิดคลื่นความร้อนยาวนาน – สถานการณ์ที่การเกิดคลื่นความร้อนแต่ละครั้งมีระยะเวลาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.7 วัน…
01 มีนาคม 2021

โอกาสห้าประการสำหรับเด็กที่เราต้องลงมือทำทันที

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือวิกฤติระดับโลกที่เราไม่เคยประสบมาก่อนในชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นที่ใด การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกคน โดยเฉพาะเด็ก  เด็กหลายล้านคนเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองขั้นพื้นฐาน เพียงเพราะพวกเขาเกิดมายากจน หรือเพราะเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19…, เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น วัคซีนจึงจะใช้ได้ผล,   ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์บอกเราว่า วัคซีนคือความหวังที่ดีที่สุดในการหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจกันอีกครั้ง แต่ก็เป็นเช่นที่ฤทธิกล่าว ยังคงมีความเสี่ยงที่ วัคซีนโรคโควิด-19 จะเข้าไม่ถึงประชากรทั้งหมด  ความลังเลที่จะรับการฉีดวัคซีนคืออุปสรรคสำคัญของการเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  …, ลดช่องว่างทางดิจิทัลเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ,   คาโมเกโลกล่าวได้ถูกต้อง เพราะในช่วงที่มีการปิดการเรียนการสอนเมื่อต้นปี 2563 ประมาณร้อยละ 30 ของนักเรียนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงการเรียนทางไกลได้  และโดยแท้จริงแล้ว ในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก มีครอบครัวเพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เด็กกลุ่มดังกล่าวคือกลุ่มที่มีแนวโน้มจะไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยู่แล้ว  …, โควิด-19 ทำให้คนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพจิตของเยาวชน,   ทูลิกากล่าวได้ถูกต้อง สุขภาพจิตเป็นเรื่องใหญ่ และมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสุขภาพกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยแห่งการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการคิดตลอดชีวิต ความฉลาดทางอารมณ์ และความยืดหยุ่นเมื่อต้องเผชิญกับความเครียด การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เราเห็นว่าเด็กและวัยรุ่นมีความเปราะบางเพียงใด…, แม้โรคโควิด-19 จะไม่เลือกปฏิบัติ แต่สังคมของเรายังมีการเลือกปฏิบัติ,   การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกใบนี้ แต่คนแต่ละคนได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน  ในหลายประเทศ เชื้อชาติ สีผิว หรือสถานะทางเศรษฐกิจ อาจทำให้คุณได้รับผลกระทบมากกว่าคนอื่น เช่น ในสหรัฐอเมริกา ชาวแอฟริกันอเมริกันมีจำนวนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด แต่กลับมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 4…, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออีกหนึ่งวิกฤติโลกที่รอไม่ได้,   โควิด-19 สอนให้เรารู้ว่าปัญหาระดับโลกต้องการวิธีการแก้ไขในระดับโลก ไม่มีใครได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากไปกว่าเด็ก เพราะเด็กมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่พวกเขาสูดหายใจ น้ำที่พวกเขาดื่ม และอาหารที่พวกเขาทาน  เราตระหนักว่าเด็กมีความเปราะบางต่อสารพิษและเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ รวมทั้งการขาดแคลนอาหาร…