14 ธันวาคม 2022

การจัดการงบประมาณเพื่อการคุ้มครองทางสังคมที่ยั่งยืนในประเทศไทย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพทางการคลังที่เพียงพอต่อการให้บริการความคุ้มครองทางสังคมในระยะหลังวิกฤตโควิด-19 โดยใช้การประมาณการพื้นที่ทางการคลังบนฉากทัศน์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเห็นได้ว่า นอกจากประเทศไทยจะมีพื้นทางการคลังเพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินนโยบายความคุ้มครองทางสังคมที่สำคัญโดยไม่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลัแล้วแล้ว การดำเนินการเพื่อเพิ่มรายรับของภาครัฐ อาทิ การปฏิรูปภาษี จะสามารถเพิ่มพื้นทางการคลังได้อีกด้วย
22 ตุลาคม 2020

รายงานการประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายงานการประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับนี้ให้ข้อมูลการประเมินผลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั้งในด้านผลกระทบ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการประเมินและคำแนะนำในรายงานฉบับนี้ จะช่วยสนับสนุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ปรับปรุงประสิทธิผลของการดำเนินการ และช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำขึ้น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายระดับชาติที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมที่จะช่วยให้เด็กในครัวเรือนที่ยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน ได้มีสวัสดิการสนับสนุนพวกเขา