22 มิถุนายน 2024

Connected, Engaged and Empowered?

การศึกษาเรื่อง “Connected, Engaged and Empowered? – A Landscape Analysis of Young People’s Participation in Thailand”  เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างยูนิเซฟและคนทำงานด้านการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ:ให้ภาพรวมในเรื่องนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่มีส่วนในการรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของเยาวชน รวมถึงอำนาจหน้าหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ภาพรวมของแพลตฟอร์มหลักในการมีส่วนร่วมของเยาวชน รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ทั้งที่ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชนวิเคราะห์คุณภาพของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมที่มีอยู่ รวมถึงความท้าทายและโอกาสต่าง ๆวิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายเยาวชน เพื่อส่งเสริมและดำเนินการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบาย พื้นที่การมีส่วนร่วม และการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเทศไทยการศึกษานี้ได้มีการทบทวนเอกสารมากกว่า 200 รายการ มีการจัดทำแบบสำรวจออนไลน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 85 รายจากทั้งภาครัฐและเอกชน การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 18 คนทั้งในส่วนของภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และภาคเอกชน และมีการจัดการสนทนากลุ่มจำนวน 4 ครั้งร่วมกับเยาวชนที่เป็นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนของ UNICEF (YPAB) และผู้นำเยาวชนที่เป็นตัวแทนขององค์กรอิสระ  รวมถึงการจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลและรับฟังข้อคิดเห็นรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 4 บท ได้แก่  บทที่ 1 ความเป็นมาและกระบวนการวิจัย บทที่ 2 กรอบกฎหมายและนโยบายด้านการมีส่วนร่วมบทที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและแพลตฟอร์มเพื่อการมีส่วนร่วมบทที่ 4 นำเสนอข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบแนวคิด การอภิปราย และข้อเสนอแนะ
30 เมษายน 2024

รายงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

สมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนในการส่งเสียง แสดงความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ   เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกภาคีเครือได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมิน และร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรายงานฉบับนี้เป็นความร่วมมือของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย, กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ที่ได้ร่วมกันจัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ  รอบตัว รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมและนำเสนอเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนไทย จากแบบสำรวจออนไลน์ในช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 โดยมีเด็กและเยาวชนอายุ 10 – 25 ปีจำนวน 33,580 คนจากทั่วประเทศร่วมให้ความคิดความเห็น และได้จัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฏาคม 2566 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครอบคลุม 6 ประเด็นปัญหาสำคัญ ได้แก่ 1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจและการมีงานทำ 2) ประเด็นด้านการศึกษา 3) ประเด็นสุขภาพ 4) ประเด็นความรุนแรง 5) ประเด็นสิ่งแวดล้อม และ 6) ประเด็นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
12 กันยายน 2023

สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟประจำปี 2566

คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ (Young People Advisory Board หรือ YPAB) ทำหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผน ลงมือปฏิบัติ และติดตามการดำเนินการในโครงการที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์การยูนิเซฟและองค์กรพันธมิตร ได้รับฟังเสียงของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเสียงจากกลุ่มที่ขาดโอกาสและกลุ่มเปราะบาง คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟประจำปี 2566…, โทโมโกะ อิคุตะ 01 - โทโมโกะ อิคุตะ, สวัสดีค่ะ ชื่อโทโมโกะ อิคุตะ อายุ 16 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ดำรงตำแหน่งเป็นทูตนักเรียน 5 ปีซ้อนจนถึงปัจจุบัน เป็นนักกิจกรรม โดยเป็นผู้ก่อตั้งและประธานชมรม ในหลาย ๆ ชมรม และยังเป็นคณะกรรมการนักเรียน  หนูมีความสนใจในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลกระทบต่อทุกคนโดยตรงในทุก ๆ ด้าน…, Socheatey Chan 02 - Socheatey Chan, สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ Socheatey Chan ชื่อเล่นชื่อ ยิ้ม นะคะ อายุ 21 ปี ยิ้มเป็นคนกัมพูชาค่ะ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นนักศึกษาทุนพระราชทานมาจากประเทศกัมพูชาค่ะ…, ภิญาดา เขจรไลย์ 03 - ภิญาดา เขจรไลย์, นิสิตนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาวอีสานผู้หลงใหลในการดูหนังและเพลงแจ๊ส เป็นนักดื่มกาแฟตัวยงที่มีเมนูโปรดเป็นเอสเพรสโซ่เย็น ชื่นชอบ Vinyl Session และการชมดนตรีสดเป็นชีวิตจิตใจ  ประสบการณ์ในการทำงาน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง Public Relation และ Graphic Designer ของ ALSA Srinakharinwirot หรือ องค์กรนิสิตนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย…, อัซมานี เจ๊ะสือแม 04 - อัซมานี เจ๊ะสือแม, 20 ปีของชีวิตหนูอาศัยและเรียนที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสมาโดยตลอด หนึ่งในพื้นที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความหลากหลาย สวยงามทั้งทางด้านพหุวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติของผู้คน สถานที่ รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้…, ผลินภัทร์ จงธนากร 05 - ผลินภัทร์ จงธนากร, สวัสดีค่ะหนูชื่อ ผลินภัทร์ จงธนากร อายุ 14 ค่ะ ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันค่ะ หนูมีความสนใจในด้านภัยโลกร้อนหรือ "Climate change" และ การเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม หนูอยากที่จะใช้ชีวิตแบบ "Zero waste" และชักชวนมนุษย์มาร่วมกันเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากมายรวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วย…, ไพลิน จักปา 06 - ไพลิน จักปา, สวัสดีค่ะ เราชื่อไพลินนะคะ ศึกษาอยู่วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรามีความสนใจในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะ เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรทางสิ่งแวดล้อมอย่าง EnvironHack เราและทีมได้ร่วมกันคิดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนเกาะภูเก็ต โดยเกิดเป็น “โอบอวน" …, ขวัญจิรา ใจกล้า 07 - ขวัญจิรา ใจกล้า, สวัสดีค่ะ ชื่อพาขวัญนะคะ มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ผ่านมา เคยเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับของคณะมนุษย์ศาสตร์ร่วมกับสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ค่าย Waste management ที่หมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี และ DMSU Food waste management (การจัดการขยะอาหารในโรงเรียน)…, สิริอนงค์ เทวกุล ณ อยุธยา 08 - สิริอนงค์ เทวกุล ณ อยุธยา, สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ด.ญ.สิริอนงค์ เทวกุล ณ อยุธยา อายุ 10 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางกอกพัฒนา มีตำแหน่งเป็นตัวแทนสภานักเรียนของโรงเรียนค่ะ หนูเป็นนักเขียนผีเสื้อเด็ก ๆ หมายเลข 14 งานเขียนเล่มแรกของหนูชื่อ 'สมุดมหัศจรรย์' เป็นนิทานที่เล่าเรื่องราวและจินตนาการของเด็ก ๆ ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองที่ขาดการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะ…, ถุงเงิน ทองงาม 09 - ถุงเงิน ทองงาม, สวัสดีค่ะ เราชื่อมิ้งค์อายุ 17 ปี ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6 เราเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาคนหนึ่ง เราไม่มีดีกรีมารับรองความสามารถของเรา แต่เราเชื่อว่าการที่คน ๆ หนึ่งจะลุกขึ้นมาทำอะไรให้สังคมคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถหรือฉลาดกว่าใคร ๆ…, คเณศ กัณหเวก 10 - คเณศ กัณหเวก, ชื่อ คเณศ กัณหเวก หรือ โปรเจ็ค อายุ 20 ปี ขณะนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เคยมีประสบการณ์เป็นครูอาสาในพื้นที่บริเวณภาคใต้และได้ลงพื้นหลายครั้ง ทำให้เห็นถึงปัญหาของเรื่องความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่ยังมีอยู่…, วรวรรณตรา น่วมอินทร์ 11 - วรวรรณตรา น่วมอินทร์, สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาววรวรรณตรา น่วมอินทร์ เรียกสั้น ๆ ว่าแอ๋มก็ได้ค่ะ ตอนนี้แอ๋มเพิ่งจบ ม.6 จากแผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสค่ะ แอ๋มเป็นคนที่ชอบทำงานจิตอาสาในมูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงองค์กรที่นำโดยเยาวชน ส่วนใหญ่แล้วจะส่งต่อทักษะทางศิลปะ การบริหารจัด การวางกลยุทธ์ สร้างเครือข่าย ฯลฯ ผ่านหลากหลายบทบาทตั้งแต่ครูอาสาไปจนถึงกราฟิกดีไซน์เนอร์…, อันนา อันนานนท์ 12 - อันนา อันนานนท์, อันนา อันนานนท์ อายุ 17 ปี เป็นเยาวชนผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งขับเคลื่อนประเด็นการศึกษา สิทธิเด็ก การเมืองและประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม โดยมีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มต่าง ๆ เช่นนักเรียนเลว ลิตเติ้ลเฟม (Little Fem) เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ นับเป็นปีที่ 5 ที่ดิฉันสนใจประเด็นสิทธิเด็กและการเมือง…, รวลิน สัจจเดช 13 - รวลิน สัจจเดช, ฉันชื่อ รวลิน สัจจเดช ปัจจุบันฉันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ฉันได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันศาลจำลองเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมและแปลเอกสารให้มูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรม เป็นสมาชิกของคณะกรรมการของ ALSA ธรรมศาสตร์ (Asian Law Student's Association) และ TIMS (Thammasat…, นานามิ โอโนเดระ 14 - นานามิ โอโนเดระ, สวัสดีค่ะ นานามิ โอโนเดระ หรือเรียกว่านามิก็ได้ค่ะ ปัจจุบันอายุ 18 ปี เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา และปีนี้กำลังจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคมค่ะ หนูได้มีส่วนร่วมกับ UNICEF ในฐานะสมาชิก YPAB รุ่นที่ 1 ทำให้หนูได้ตระหนักถึงปัญหาหรือช่องว่างต่าง ๆ…, มูฮัมหมัดกัยฟาน สาและ 15 - มูฮัมหมัดกัยฟาน สาและ, ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่เกิดมาและเติบโตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเติบโตในพื้นที่แห่งนี้ทำให้ผมเห็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นจริงตามที่สื่อนำเสนอ บางข่าวที่อาจถูกบิดเบือนไป บางปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็นับว่าเป็นปัญหาทับซ้อนที่เกิดมาแล้วหลายสิบปี…, กัญจณภัทร ใสสุข 16 - กัญจณภัทร ใสสุข, ชายน์เกิดและเติบโตในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะเข้ามาศึกษาต่อระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ปัจจุบันชายน์ศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์ ชายน์มีความสนใจเป็นพิเศษในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กโดยการนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี กฎหมาย จิตวิทยา มาประกอบร่วมกันเพื่อสร้างเสริมความรู้ให้กับเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ…, รินทร์ลิตา ชัยประสพวงศ์ 17 - รินทร์ลิตา ชัยประสพวงศ์, สวัสดีค่ะ ชื่อรินทร์ลิตา ชัยประสพวงศ์ ชื่อเล่นชื่อ พั้น ค่ะ ตอนนี้อายุ 17 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติลาดกระบัง และเป็นสภานักเรียนตำแหน่งเลขา นอกจากนี้แล้วยังได้จัดตั้งและเป็นประธานชมรมปลูกต้นไม้ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงเรียน…, สุทธิภัทร เกตุแก้ว 18 - สุทธิภัทร เกตุแก้ว, เฟรช-สุทธิภัทร เกตุแก้ว ผู้ที่เชื่อมั่นว่ารัฐสวัสดิการคือรากฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคน เฟรชชื่นชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ และยังมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมวงการกีฬาไทยให้ก้าวไปสู่ในระดับโลก เฟรชมองว่าสิ่งที่ตนเองชอบและเชื่อมั่นสองอย่างนั้นต่างก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่ นั่นคือ…, ฟ้าตะวัน โชคชัยไพศาล 19 - ฟ้าตะวัน โชคชัยไพศาล, ฟ้าตะวัน โชคชัยไพศาล กำลังศึกษาภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้พัฒนาความสนใจของตนในเรื่องประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ปรัชญาและศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสำเร็จทางปัญญาของมนุษย์ โดยเฉพาะที่สำคัญอย่างสวัสดิการสังคมและสุขภาวะทางจิต จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในหลายช่วงชีวิตรวมทั้งการปรับตัวเข้ากับสถานที่และผู้คนใหม่ ๆ…, นพรดา ม้าสุวรรณ 20 - นพรดา ม้าสุวรรณ, ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรามีความสนใจเกี่ยวกับเด็ก และวัยรุ่นตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย เพราะเชื่อว่าเด็กที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาวะอนามัยที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตามช่วงวัยจะเติบโตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้เราได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครเเจกสมุดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ในชุมชน เราได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก ๆ…, ธรรพ์ณธร นามีผล 21 - ธรรพ์ณธร นามีผล, เรากำลังศึกษาด้านผลิตสื่อทางการแพทย์ (Medical Illustration) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 3 ทำให้มองเห็นว่าสื่อมีความสำคัญที่จะขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจให้กับสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะความเข้าใจผิดในความรู้ด้านสาธารณสุขและการมีสุขภาวะที่ดี นั่นจึงทำให้ผมเข้าร่วมโครงการ Isan Youth Leaders…, นพรัตน์ รักชาติ 22 - นพรัตน์ รักชาติ, ชื่อจริง นพรัตน์ รักชาติ ชื่อเล่น บอมส์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น บอมชอบการเต้นและมีทีมเต้นครับ อยากเป็นศิลปิน นักแสดงและสตรีมเมอร์ เคยอยู่ในชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และได้วัดระดับเป็นระดับเพชรหรือระดับประเทศ หลังจากนั้นบอมก็เริ่มมีความฝันในการเป็นศิลปินครับ บอมอยากร้องเพลงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ…, จิณห์จุฑา ศรีสร้อย 23 - จิณห์จุฑา ศรีสร้อย, นางสาวจิณห์จุฑา ศรีสร้อย หรือลิน อายุ 17 ปี กำลังศึกษาอยู่ภายใต้การศึกษานอกระบบ และมีความสนใจในการผลักดันประเด็นสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชนที่ไม่ว่าจะเป็นใคร มาจากไหนก็ตาม ให้เข้าถึงองค์ความรู้และการเข้ารับการรักษาได้สะดวกขึ้น โดยสนับสนุนผ่านทั้งทางออนไลน์ ทั้งการรณรงค์ผ่านแคมเปญ ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขกรอบความคิด…, อมิตา นันท์วัฒนาศิริชัย 24 - อมิตา นันท์วัฒนาศิริชัย, หนูชื่อเอมมี่ค่ะ ตอนนี้อายุ 17 ปี เรียนโฮมสคูลค่ะ หนูชอบทำงานจิตอาสามาก ๆ เลยค่ะ ส่วนใหญ่หนูจะทำงานจิตอาสาเกี่ยวกับเด็ก เช่นการดูแลเด็กป่วยในวอร์ดเด็กของโรงพยาบาล การช่วยพาเด็ก ๆ ทำกิจกรรมในห้องของเล่นในวอร์ดเด็ก บางทีก็ได้เล่นดนตรีให้เด็ก ๆ ที่ป่วยหนักฟัง หนูเคยได้เข้าร่วมไปฟังปัญหาต่าง ๆ ของเด็ก  ๆ เหล่านี้กับทีมแพทย์ในโรงพยาบาล…, ณัฐต์วรา พิเชษฐพันธ์ 25 - ณัฐต์วรา พิเชษฐพันธ์, สวัสดีค่ะ ชื่อเล่น "หลิวย้ง" กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 Data Science and Innovation มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความต้องการที่จะนำ Big Data เข้ามาช่วยขับเคลื่อน พัฒนา และสนับสนุนในด้านสุขภาพ สุขภาวะ และสุขภาพจิต ซึ่งการนำ Big Data หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่มารวบรวมและวิเคราะห์ จะมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการวิจัยพัฒนา การดูแลรักษาผู้ป่วย…, นายชัยรัตน์ ดิ๊ผอ 26 - ชัยรัตน์ ดิ๊ผอ, สวัสดีครับ ผมนายชัยรัตน์ ดิ๊ผอ (อเล็กซ์) อายุ 16 ปีย่างเข้า 17 ปีครับ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกำลังเลื่อนชั้นขึ้นปีที่ 5 ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต ที่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมครับ โดยตัวผมเองมีเชื้อสายชาติพันธุ์กระเหรี่ยงครับ และ ณ ปัจจุบันนี้ ผมก็อาศัยอยู่ที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ครับ…, บุณยาพร สายสร้อย 27 - บุณยาพร สายสร้อย, สวัสดีค่ะ มะนาว บุณยาพร สายสร้อย ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ​ โทจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ในหัวข้อที่ได้ผ่านคัดเลือกคือการศึกษาการเพิ่มทักษะและการเปลี่ยนผ่านสู่การจ้างงาน เพราะนาวเห็นถึงความสำคัญของระบบการศึกษาที่จะเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้เกิดทักษะต่าง ๆ และการศึกษาถือเป็นรากฐานแรกที่จะทำให้เกิดโอกาสต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต…, อัครชัย มหาเปารยะ 28 - อัครชัย มหาเปารยะ, ผมเป็นนักเรียนอายุ 17 ปีจากโรงเรียนปัญญาประทีป ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมทางเลือกที่จัดการศึกษาพุทธปัญญา โดยเป็นการผสมผสานระหว่างพุทธธรรม การศึกษาด้านจิตปัญญา และงานวิจัยร่วมสมัยในการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงการออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน โดยส่วนตัวแล้ว ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า…, กฤษฎิ์ เพชรสุวรรณ 29 - กฤษฎิ์ เพชรสุวรรณ, ชื่อ นายกฤษฎิ์ เพชรสุวรรณ มีชื่อเล่นว่ากระตั้วครับ ตอนนี้กำลังศึกษาที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร ภาคภาษาอังกฤษ ตอนนี้อายุ 21 ปีครับ ผมเป็นคนปัตตานีแต่มาเรียนที่นนทบุรีครับ ตอนนี้ผมสนใจในเรื่องของงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมากครับ จากความสนใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ผมได้เข้าร่วมโครงการ EnvironHack ใน 2 รอบครับ…, นิอัสมาอ์ ดือราโอะ 30 - นิอัสมาอ์ ดือราโอะ, สวัสดีค่ะ นิอัสมาอ์ ดือราโอะ ชื่อเล่น นิ อายุ 18 ปี เติบโตมาในจังหวัดปัตตานี ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรม ได้เห็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มลูกหลานแรงงานข้ามชาติ เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการจัดตั้งเว็บไซต์ FCLC-MOOC เว็บไซต์เพื่อการศึกษาของลูกหลานแรงงานข้ามชาติ เพื่อช่วยให้ลูกหลานแรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง…, ณัฐกมล รังสรรค์ 31 - ณัฐกมล รังสรรค์, สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวณัฐกมล รังสรรค์ ชื่อเล่น ปาล์ม เกิดวันที่ 16 มีนาคม 2546 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program ของทาง CP ALL ซึ่งเป็นค่ายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้นำของเยาวชนทั่วประเทศ และได้เข้าร่วมโครงการ Young Thai Science Ambassadors ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย…, ชัยวัฒน์ ปันอ่วม 32 - ชัยวัฒน์ ปันอ่วม, สวัสดีครับ ผมชื่อวัฒน์ ผมเคยเข้าร่วมโครงการ YSEALI Symposium ซึ่งเป็นโครงการที่มีเยาวชนทั่วไปและเยาวชนคนพิการมาร่วมออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงค์ชีวิตของคนพิการ สิ่งที่ผมสนใจและอยากขับเคลื่อนนโยบายก็คือ การศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับผู้พิการทางสายตา…, อธิชาติ บุตรจันทร์ 33 - อธิชาติ บุตรจันทร์, ผมชื่อเด็กชายอธิชาติ บุตรจันทร์ ชื่อเล่นชื่อโอม กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) จังหวัดสกลนคร ผมนะครับเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใครอยู่ด้วยก็มีความสุข ส่วนคติประจำใจของผมคือ กล้าคิด  กล้าทำ กล้านำ กล้าลองครับ ส่วนโครงการที่เคยทำคือโครงการ "บอกรักษ์โลก... บ้านส่วนรวมของเรา" เป็นการแข่งขันทำวีดีโอความยาวไม่เกิน 3…, พัชรพล ลี้อิสสระนุกูล 34 - พัชรพล ลี้อิสสระนุกูล, ผมชื่อพัชรพล ลี้อิสสระนุกูล (คอปเตอร์) ผมสำเร็จการศึกษาภาคบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผมมีความสนใจในการที่เทคโนโลยีช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและปรับปรุงระบบการศึกษา เนื่องจากผมเคยร่วมงานกับบริษัทต่างๆ อย่าง Google, YouTube, Microsoft, และ Airbnb ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาด  …, วรรธน์วรี ไชยมงคล 35 - วรรธน์วรี ไชยมงคล, นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กำลังศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดและเติบโตในจังหวัดปัตตานี จึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยพื้นฐาน หนูชอบเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ หนูสนุกกับการทำงานโดยการเรียนรู้จากคนอื่น ๆ ทำให้ตลอดระยะเวลา 5…, ปุณณภา เทียนชัย 36 - ปุณณภา เทียนชัย, สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวปุณณภา เทียนชัย หรือจะเรียกว่า ยาหยี ก็ได้ค่ะ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดิฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่ในระบบการศึกษาไทยมาตั้งแต่เด็กจนเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้เห็นถึงปัญหาระบบการศึกษาที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงปัญหาการจ้างงานที่ระบบการศึกษาผลิตบุคลากรที่ไม่ตอบโจทย์ตลาดสมัยใหม่…, พัสวี พงศ์สวัสดิ์ 37 - พัสวี พงศ์สวัสดิ์, ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข้อความที่จะทำให้รู้จักพัสนะคะ พัสมีชื่อจริงคือ นางสาวพัสวี พงศ์สวัสดิ์ อายุ 16 ปี เป็นสาวชาวปักษ์ใต้เมืองสงขลา กำลังศึกษาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากการที่พัสได้ทำกิจกรรมภายในโรงเรียนมา อาทิ ช่วยอาจารย์ในการจัดกิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ให้กับน้อง ๆ…, ธินันฑา เพชรธันยบูรณ์ 38 - ธินันฑา เพชรธันยบูรณ์, ฉันอายุ 19 ปี งานอดิเรกชอบวาดรูป อ่านหนังสือและฟังเพลง ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานของชมรมนักศึกษาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานชมรมบูรณาการความรู้สู่ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ โครงการที่เคยเข้าร่วม เคยเป็นอาสายุวกาชาดประจำโรงเรียน กิจกรรม ”สานฝัน…, ณัฐภูมิ พรมสอน 39 - ณัฐภูมิ พรมสอน, ผมมาจากหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อว่า บ้านบัวสามัคคี ผมเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ชื่อว่า โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ เป็น รร.มัธยมในตำบลแซงบาดาล โรงเรียนผมมีนักเรียนร้อยกว่าคน แต่มีคุณภาพของคุณครูเทียบเท่ารร.ใหญ่ ๆ โรงเรียนนี้ที่ทำให้ผมกล้าแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงหลักการใช้ชีวิต ส่วนหมู่บ้านที่ผมอยู่ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์…, อฟ๊าฟ มันยูนุ 40 - อฟ๊าฟ มันยูนุ, หนูเป็นคนชอบจับไมค์ ชอบพูด ชอบที่จะนำเสนองาน ตอนนี้กำลังจะขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นประธานนักเรียน เคยทำค่ายจริยธรรม ค่ายเด็กกำพร้า สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ ชอบทำกิจกรรม ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาให้กับน้อง ๆ สภาค่ะ หนูอยากพัฒนาการศึกษาในบ้านเมืองของหนูค่ะ หนูอยากเห็นทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ได้รับโอกาสดี ๆ จากหลายภาคส่วน…, กร ด่านวิบูลย์ 41 - กร ด่านวิบูลย์, มังกร นักเรียนเกรด 10 โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ที่มีความสนใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ ผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของเยาวชนหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็น LEO International และ เป็นประธานสภาเด็กและสภาเยาวชนระดับอำเภอและจังหวัด นอกจากนั้นแล้ว ผมยังมีความสนใจด้านดนตรีแจ๊สและการแสดง…, รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล 42 - รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล, พริม รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล อายุ 16 ปี เป็น เป็นตัวแทนเยาวชน ผู้หลงใหลในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เธอมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับโครงการต่าง ๆ ในสังคม มีส่วนร่วมกับเยาวชนและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเร่งการฟื้นตัวของโรคระบาดและปรับปรุงชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เธอเป็นหนึ่งในนักวิจัยในโครงการ…, พิมพ์ลักษณ์ จรรยาเสน 43 - พิมพ์ลักษณ์ จรรยาเสน, สวัสดีค่ะ พิมพ์ลักษณ์ จรรยาเสน หรือ จา นะคะ ตอนนี้อายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง และเคยได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศ ฮังการี เป็นเวลา 1 ปี และมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับด้านการช่วยเหลือให้เยาวชนในกลุ่มชนต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมทางสังคมได้มากขึ้น รวมถึงในด้านการร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และศิลปะแขนงต่าง…, นลินรัตน์ พรวิวัฒน์สุข 44 - นลินรัตน์ พรวิวัฒน์สุข, ฉันชื่อนางสาวนลินรัตน์ พรวิวัฒน์สุข ปัจจุบันเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ดิฉันเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน ใช้ภาษามือ และการเขียนในการสื่อสาร ดิฉันเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 ดิฉันได้ทำหน้าที่ประธานนักเรียนเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่าง ๆ…, วรัตถ์ ทองเอี่ยม 45 - วรัตถ์ ทองเอี่ยม, สวัสดีครับผมนายวรัตถ์ ทองเอี่ยม ชื่อเล่นเนม อายุ 22 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงมัธยมต้นถึงมัธยมปลายผมได้ไปเรียนที่ต่างประเทศ การที่ได้ไปอยู่ที่นั่นทำให้ผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นวิถีชิวิตและวัฒนะธรรมใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากบ้านเรา ประเทศไทย และนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเป็นคนที่ชอบเดินทางและเที่ยวที่ใหม่ ๆ…, นันทยา เจริญใจ 46 - นันทยา เจริญใจ, "ความคิดอย่างมีอิสระ คือรากฐานในการเติบโตของมนุษย์" เป็นประโยคที่มิ้นท์ยึดถือและเชื่อมั่นมาตลอด มิ้นท์เป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในระบบการศึกษาของไทย และได้มองเห็นปัญหามากมายในระบบ เช่น การที่เด็กโดนกีดกันเสรีภาพในการคิด พูด หรือการแสดงออก ดังนั้น มิ้นท์จึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนา…, วรฤทัย ชูเสน 47 - วรฤทัย ชูเสน, ดิฉันชื่อ เด็กหญิงวรฤทัย ชูเสน ชื่อเล่น ทาเนียร์ อายุ 15 ปี เป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2564 เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี2566 เป็นนักเรียนแกนนำในทุก ๆ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เคยดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ…, รัญชิดา รจนากิจ 48 - รัญชิดา รจนากิจ, รัญชิดา รจนากิจ (เบลล์) เป็นนักเรียนอายุ 18 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ที่กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตมัธยมเข้าไปสู้รั้วมหาวิทยาลัย เบลล์เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ผลักดันการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างนโยบาย เนื่องจากเบลล์ได้เห็นถึงประสิทธิภาพและความครอบคลุมที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่ฟังเสียงของเยาวชนจากหลาย ๆ กลุ่ม…, ปกรณ์ แซ่ย่าง 49 - ปกรณ์ แซ่ย่าง, สวัสดีครับชื่อปกรณ์ แซ่ย่าง ตอนนี้กำลังเรียนอยู่รับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคนชื่อชอบประเด็นทางด้านสังคมมาตั้งแต่มัธยม ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากที่ตัวเราเองนั้นเป็นคนที่ต้องเจอกับปัญหาทางสังคมนั้นด้วยตัวเองไม่ว่าจะปัญหาด้านความเหลื่อมถึงการศึกษา ปัญหาการเข้าถึงระบบการศึกษา ปัญหาต่าง ๆ…, พรรวษา ศรีกุณะ 50 - พรรวษา ศรีกุณะ, จ๋าเกิดและเติบโตในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันย้ายมาอยู่จังหวัดปทุมธานีเพื่อเรียนมหาวิทยาลัย นิสัยส่วนตัวเป็นคนสดใสร่าเริง เป็นมิตร ชอบช่วยเหลือ รักการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่เด็ก ทำหน้าที่ผู้นำได้ และสามารถเป็นผู้ตามที่ดี รักเด็ก รักสัตว์ รักต้นไม้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ความใฝ่ฝันคือเป็นนักพัฒนาสังคม…, แสงสว่าง จองคำ 51 - แสงสว่าง จองคำ, สวัสดีค่ะหนูนางสาวแสงสว่าง จองคำ เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2547 หนูเป็นชาติพันธุ์ดาราอั้ง ตอนนี้หนูกำลังจะศึกษาอยูที่มหาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) หนูได้เป็นประธานแกนนำเยาวชนบ้านปางแดงใน หนูได้เข้ารวมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนา และได้เข้ารวมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมเพื่อสิทธิเด็กล้านนา หนูสนใจด้านการศึกษา…
06 กันยายน 2023

ข้อปฏิบัติที่สำคัญที่สุด

เอกสารนี้จัดทำโดย Claire O'Kane และทีมงานยูนิเซฟ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลจากเยาวชน เอกสารข้อควรปฏิบัติที่สำคัญที่สุด 20 ข้อนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใหญ่ที่ต้องการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ต้องมีการเดินทางและพักค้างคืนของเด็กและเยาวชนอายุ 10-24 ปี และยังมีข้อควรปฏิบัติที่สำคัญที่สุด 10 ข้อ สำหรับเด็กและเยาวชนด้วย เอกสารนี้จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามแนวทางการดำเนินงานขององค์การยูนิเซฟด้านการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นและความเป็นพลเมือง หรือ Engaged and Heard! และเป็นเอกสารประกอบสำหรับเอกสารชุด Tip Sheet ขององค์การยูนิเซฟ
14 กรกฎาคม 2023

การสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในกระบวนการตัดสินใจ

ภายใต้ความร่วมมือกับ Aflatoun International สถาบันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิเด็กและการพัฒนา (IICRD) ยูนิเซฟ ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มเยาวชน ยูนิเซฟ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้ร่วมกันพัฒนาชุดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างความหมายของวัยรุ่นในกระบวนการตัดสินใจขึ้นมา โดยโมดูลต่าง ๆ ใช้หลักเกณฑ์สำหรับการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น Engaged and Heard ของยูนิเซฟ ซึ่งมุ่งหวังที่จะให้เนื้อหาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่มีบริบทให้แก่เยาวชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อมารวมตัวกันและสร้างความเข้าใจร่วมกันและแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นภายในระบบของภาครัฐ หลักสูตรนี้ได้รับการปรับให้เข้ากับบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีแหล่งข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อร่วมกันจัดการกับความท้าทายจริง ๆ ในชุมชนของพวกเขา สร้างความร่วมมือระหว่างคนแต่ละช่วงวัย และเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีความหมายของเหล่าวัยรุ่น