30 กันยายน 2020

รายงานประเมินผลกระทบทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก แน่นอนว่ากลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุดย่อมได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุด และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนจะส่งผลกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวอีกหลายปี ซึ่งรวมถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) และภายใต้บริบทนี้เองที่องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ภายใต้การนำโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยและภาคีพันธมิตรอื่นๆ ในการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมขึ้น โดยรายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบและปัญหาความท้าทายเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญห้าด้าน คือ ความยากจนและการคุ้มครองทางสังคม, สุขภาพ, การศึกษา, อาหารและโภชนาการ และ การคุ้มครองจากความรุนแรง การแสวงประโยชน์ และการถูกล่วงละเมิด
10 กันยายน 2019

รายงานความยากจนหลายมิติของเด็กในประเทศไทย

รายงานนี้นำเสนอดัชนีความยากจนหลายมิติของเด็กสำหรับประเทศไทย หรือ MPI ของเด็ก (Child Multidimensional Poverty Index) ดัชนีความยากจนหลายมิติของเด็กได้รับการพัฒนาขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลความขัดสนด้านต่างๆ ที่สำคัญของเด็กอายุ 0 ถึง 17 ปี ซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องความยากจนหลายมิติในเด็กนี้จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเสริมสร้างทุนทางมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดความยากจนในทุกมิติ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต