แสนสิริ

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในไทยที่มุ่งช่วยเหลือแก่เด็กทั่วโลกผ่านกิจกรรมสังคมของแสนสิริที่เรียกว่า Social Change

UNICEF Thailand

แสนสิริ

แสนสิริร่วมมือกับยูนิเซฟปี พ.ศ. 2553 ในการสร้างความตระหนักของสังคมในเรื่องภาวะขาดสารไอโอดีนในเด็ก (Iodine Deficiency Disorder หรือ IDD) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กถึง 50 ปี แคมเปญดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้เกิดเป็นกระบอกเสียงไปถึงรัฐบาล โดยหลักดันให้เกิดกฏหมายที่กำหนดให้มีการเติมสารไอโอดีนในเกลือที่นำมาบริโภค

จากความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตทีดีให้กับเด็กๆ แสนสิริยังคงเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของสิทธิเด็ก พร้อมทั้งนำหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็กมาปรับใช้ในองค์กร

ตัวอย่างของโครงการริ่เริมที่แสนสิริร่วมมือกับยูนิเซฟได้แก่
 

สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกฏหมายไทยและนโยบายที่ปกป้องสุขภาพที่ดีของเด็ก

 • ส่งสริมให้สังคมและรัฐเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสารไอโอดีนกับพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็ก
 • ส่งเสริมให้สังคมตระหนักประเด็นของการขาดสารไอโอดีนในเด็กผ่านโครงการ "IODINE PLEASE"
 • สนับสนุนการเติมสารไอโอดีนลงในเกลือบริโภคซึ่งก่อให้เกิดการออกกฏหมายบังคับใช้ในประเทศไทย

การนำหลักการวิธีการปฏิบัติงานในเชิงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็กมาใช้กับองค์กร

 • มีห้องให้นมแม่ที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเก็บนมแม่และห้องนั่งเล่นให้แก่บุตรหลานของพนักงาน
 • ฝึกอบรมการดูแลเด็กให้แก่พนักงาน
 • สนับสนุนการยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก โดยแสนสิริได้ร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกันระหว่างแสนสิริและพันธมิตรของแสนสิริในการห้ามจ้างแรงงานเด็กทำงานในสถานที่ก่อสร้างบ้านโครงการ
 • สร้างพื้นที่เป็นมิตรแก่เด็กในสถานที่ก่อสร้างบ้านโครงการ เพื่อให้เด็กที่เป็นบุตรหลานของคนงานก่อสร้างสามารถเข้ามานั่งเรียนและเล่นได้อย่างปลอดภัย

ส่งเสริมสิทธิเด็ก

 • สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิของเด็กในการเล่นผ่านโครงการ "Let's Play Together" และจัดหาอุปกรณ์กีฬาและการฝึกอบรมให้แก่เด็กพิการ
 • ร่วมกับยูนิเซฟในโครงการ Best Start ในปีพ.ศ. 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักในเรื่องความสำคัญของการพัฒนาในช่วงต้นของวัยเด็ก

  ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ

  • นับจากปีพ.ศ. 2554 แสนสิริได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ UNICEF Emergency Fund ซึ่งทำให้ยูนิเซฟสามารถเข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทุกทั่วมุมโลกได้อย่างทันท่วงที
  • ในปี พ.ศ. 2560 ด้วยความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของแสนสิริ ยูนิเซฟได้ให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมทั้งหมด 337 กรณี อาทิ ยูนิเซฟได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวในพืนที่ของประเทศเฮติ ทวีปแอฟริกา หรือในเซาท์ซูดานและซีเรีย ยิ่งไปกว่านั้น ยูนิเซฟสามารถช่วยเหลือเด็กๆกว่า 3 ล้านคนที่ประสพภาวะขาดสารอาหารรุนแรง และ เด็กๆกว่า 18 ล้านคนที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด และ เด็กๆ กว่า 32.7 ล้านคนที่ต้องการน้ำสะอาดเพื่อการดำรงชีวิต

  พันธมิตรที่ยูนิเซฟให้การยอมรับ

  ในปี พ.ศ. 2562 แสนสิริได้รับการยอมรับให้เป็นพันธมิตร (Selected Partner) เจ้าแรกในประเทศไทย หลังจากที่ได้ร่วมสนับสนุนงานของยูนิเซฟและบริจาคเงินจำนวน 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาเป็นระยะเวลาหลายปี

  ที่มา https://www.sansiri.com/socialchange/en/