Документи

Публикации

 

Публикации

Прирачник за наставници - активности за поддршка на сите ученици во училиште и во училница

Македонски Англиски Албански Српски

Вклученост на децата и младите со попреченост во редовното средно образование

Македонски Англиски Албански

Истражување за знаењето, ставовите, практиките и социјалните норми на професионалните групи поврзани со насилството врз децата

Македонски Англиски

Истражување за знаењето, ставовите, практиките и социјалните норми на родителите и старателите поврзани со насилството врз децата

Македонски Англиски

Превенција, идентификација, пријавување, упатување и заштита во случаи на насилство врз деца - Преглед на национални механизми за одговор (Кратка верзија)


Македонски Англиски

Превенција, идентификација, пријавување, упатување и заштита во случаи на насилство врз деца - Преглед на национални механизми за одговор (Целосна верзија) 

Македонски Англиски

Планирање, мониторинг и евалуација

Македонски Англиски

Учество на родителите, семејството и заедницата во инклузивното образование

Македонски Англиски

Наставници, инлузивна настава и педагогија во чиј центар се децата

Македонски Англиски

Пристап до училиште и до наставна средина II - универзален наставен концепт

Македонски Англиски

Пристап до училиште и до наставна средина I - физички, информатички и комуникациски

Македонски Англиски

Инклузивни предучилишни програми

Македонски Англиски

Финансирање на инклузивното образование

Македонски Англиски

Партнерства, застапување и комуникација за социјални промени

Македонски Англиски

Информатичките системи за управување со образованието и децата со попреченост

Македонски Англиски

Мапирање на децата со попреченост кои не одат на училиште

Македонски Англиски

Собирање податоци за детската попреченост

Македонски Англиски

Законодавство и политики за инклузивно образование

Македонски Англиски

Дефинирање и класификација на попреченоста

Македонски Англиски

Конципирање на инклузивното образование и негова контекстуализација во мисијата на УНИЦЕФ

Македонски Англиски

Водич за работа на училишниот инклузивен тим

Македонски Албански

Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје на македонски јазик

Македонски

Проценка на влијанието на регулативата на воведувањето модел на социјални договори во Република Македонија


Македонски Англиски

Mоделот на социјални договори во Република Македонија прикажан преку анализа на ефективност на трошоци и анализа на корист и трошоци

Македонски Англиски

ПРИРАЧНИК за промовирање на ментално здравје на деца под ризик со адаптирани содржини за деца мигранти/бегалци

Македонски Англиски

Процена на бариерите за пристап до здравствено осигурување на ромските семејства

Македонски Англиски

Вклучување на сите Роми во системот на здравствено осигурување

Македонски Англиски

Водич за родители - Здравје, раст и развој на детето (0-3 години)

Македонски Албански

Кон инклузивно образование - Извештај од истражување за вклученост на децата со посебни потреби во редовното основно образование 

Англиски Македонски Албански 

Проценка на алтернативните форми на згрижување и услуги за поддршка на семејствата на деца со попреченост

Македонски Англиски Албански

"Сива зона" помеѓу традицијата и правата на децата

Македонски Англиски

Како социјалната заштита да функционира во корист на децата во Централна и Источна Европа, Кавказ и Централна Азија

Македонски Англиски

Меморандум за застапување – Следење на социјалната заштита – Социјална заштита за права и добросостојба на децата во Централна и Источна Европа, кавказ и Централна Азија

Македонски Англиски

Кон меѓусекторски услуги за децата со попреченост. Стратешки насоки

Македонски Англиски

Прирачник за наставници - Акционо истражување во воспитно-образовната практика

Македонски Албански

Дополнување на прирачникот за наставници за формативно оценување во одделенска настава - Формативно оценување кај учениците со потешкотии во учењето

Македонски Албански

Прирачник за наставници - Формативно оценување во oдделенска настава

Македонски Албански

Извештај од испитувањето на напредокот од реализацијата на Програмата за инклузивно образование за маргинализирани деца во седум основни училишта 

Македонски Англиски

Извештај од испитувањето на состојбата на почетокот од реализацијата на Програмата за инклузивно образование за маргинализирани деца во седум основни училишта

Македонски Англиски

Прирачник за инклузивно образование

Македонски Албански

Практикум кон прирачникот за инклузивно образование

Македонски Албански

Мапирање на организации во областа на попреченост - извештај

Македонски Англиски

Знаења, ставови и практики кон децата со попреченост - клучни наоди од анкетата на домаќинствата

Македонски Англиски

Процена на капацитетите за услуги на секторите здравство, образование и социјална заштита за вклучување на децата со попреченост

Македонски Англиски

Мултимедијални Производи -  Почит кон различностите и мултикултурализам во програмите за ран детски развој

Македонски

Процедури за постапување со дете - жртва

Македонски Албански

Анкета за знаењата, ставовите и практиките за вклучување на децата со попреченост

Македонски Англиски

Прирачник за воспитувачи - Примена на стандардите за рано учење и развој добри практики за потикнување на раното учење кај малите деца

Македонски Албански Англиски

Студија за проценка на напредокот - Програма за Рано учење и развој, базирана врз стандардите за рано учење и развој

Македонски Албански Англиски 

Прирачник за негувателки - Како да ги поттикнете развојот и раното учење кај деца од 0-2 години

Македонски Албански

Јазична писменост во почетните одделенија - Извештај од испитувањето на почетната состојба

Македонски Англиски

Јазична писменост во почетните одделенија - Извештај од испитувањето на состојбата на крајот од првиот циклус на реализација на програмата

Македонски Англиски

Mатематика со размислување во почетните одделенија - Извештај од испитувањето на почетната состојба 

Македонски Англиски

Математика со размислување во почетните одделенија - Извештај од испитувањето на состојбата на крајот од првиот циклус на реализацијата на програмата

Македонски Англиски
 

Почит кон различности  мултикултурализам во раниот детски развој - Студија за разбирањето, практиките и ставовите на родителите и воспитувачите во однос на различнoстите и потребата од мултикултурно предучилишно образование

Македонски Албански Англиски

Студии на случаи од училишта вклучени во обука на обучувачи - дел од програмата за инклузивно образование


Македонски Англиски

Создавање (по)инклузивно училиште ОУ „Ѓорѓија Пулевски“

Поддршка за присуство, учеството и постигнување: значењето на соработката– ОУ “Димо Хаџи Димов”

Поддршка за 
присуството, учеството и постигнувањето: значењето на креативните интервенции – ОУ „Дане Крапчев”

Обука и поддршка 
за инклузивно образование: планови, дејства и резултати – ОУ „Лазо Ангеловски”

Индивидуално образовно планирање од гледна точка на ран детски развој-детска градинка „Срничка“ и „Буба Мара“

Да не дозволиме да заостане ниедно дете
Правичност за децата - целосен извештај


Англиски Македонски

Да не дозволиме да заостане ниедно дете
Правичност за децата


Англиски Македонски

Прирачник за намалување на насилство во училиштата од Советот на Европа (преведен и испечатен на македонски и албански јазик со финасиска  поддршка од УНИЦЕФ)

Македонски Албански  Англиски

 

Мултииндикаторско кластерско истражување

Македонски Англиски

Деца и жени - Што велат бројките


Македонски  Албански Англиски


Се работи за можности
Македонски Албански Англиски


Прирачни материјали за родители и други членови на семејството
Македонски  Албански

Оценка на постигнувањата во реформите во сферата на малолетничката правда
Македонски Англиски

Правда за децата - прирачник
Македонски Англиски

Правда за децата - прирачник за обучувачи
Македонски Англиски

Студија за иницијалната состојба со насилството во основните училишта

Македонски Албански

Запирање на насилството во училиштата
Упатство за наставници

Македонски Албански

ЗАПОСТАВЕНИ И ЖИГОСАНИ
Анализа на состојбата: сексуална злоупотреба на децата 

Македонски Албански Англиски

Концепција за изработка на учебникМакедонски  Албански

Мултикултурни работилници за основни и средни училишта

Македонски Англиски

Правичност за децатаМакедонски  Англиски

Фер игра

Македонски Албански  Англиски

Компаративен преглед на законодавството на Република Македонија и Конвенцијата за правата на детето

Македонски Англиски

Благосостојбата на децата и младите во време на економска кризаМакедонски   Англиски

Преглед на јавните расходи наменети за децата

Македонски  Англиски

Состојбата на децата во светот - специјално издание

Македонски  Албански  Англиски

Мултикултурализмот и меѓуетничките односи во образованието

Англиски Македонски  Албански

Стандарди за рано учење и развој кај деца од 0 до 6 години

Македонски  Албански  Англиски

Стратегија за безбедно мајчинство на Република Македонија 2010-2015

Македонски Англиски

Национална програма за развој на социјалната заштита 2011-2021

Македонски Англиски

Конвенција за правата на дететоМакедонски  Албански Англиски


Општини по мерка на децата
Прирачник за изработка на локален план за акција за децата

Македонски  Албански  Англиски


Глобално истражување за здравјето на адолесцентите

Македонски  Албански  Англиски

Анализа на состојбата на децата

Македонски  Англиски

Студија за детската сиромаштија

Македонски  Англиски

Мулти-кластерско индикаторско истрашување

Македонски  Англиски

 

 
Search:

 Email this article

unite for children