Social Links

Децата гледаат пријател пред да ја видат попреченоста

0Правото на предучилишно образование е основно право на сите деца. Тоа е исто така еден од најефикасните патишта за интеграција и инклузија. Затоа не е фер кога децата не посетуваат предучилишно образование само поради местото на живеење, етничкото потекло, богатството на семејеството или попреченоста. 

Речиси 50 милиони деца „откорнати“ во светот

0Низ светот се раселени речиси 50 милиони деца - 28 милиони од нив се протерани од своите домови поради конфликти што не се по нивна вина, како и милиони други кои мигрираат во надеж дека ќе најдат подобар, побезбеден живот. 

Дополнителни ресурси

Публикации

Извештај и мултимедија

unite for children
Search: