06 Septembar 2019

Pregled studije o negativnim iskustvima u detinjstvu (ACE studija)

 , Na svakih 100 odraslih osoba u Srbiji, njih oko 70 je više puta iskusilo barem jedan od oblika ACE-a tokom detinjstva, a njih oko 20 je iskusilo 4 ili više.  Primeri ACE-a: fizičko zlostavljanje ✔ emocionalno zlostavljanje ✔ seksualno zlostavljanje ✔ alkoholizam u porodici ✔ zloupotreba droga u porodici ✔ depresija ili bilo koje drugo mentalno…, Rasprostranjenost pojedinačnih vrsta učestalih negativnih iskustava u detinjstvu , Nasilje u zajednici  33.7% Psihološko zlostavljanje  26.3% Učešće u tuči 19.7% Alkoholizam u porodici 16.7% Rastavljeni roditelji 15.1% Fizičko zlostavljanje 13.6% Depresija u porodici 13% Zlostavljanje majke od strane partnera  12.1%  , Ko su osobe sa većim brojem negativnih iskustava u detinjstvu? , · Osobe iz urbanih sredina  · Osobe koje nisu u partnerskom odnosu  · Osobe muškog pola  · Mlađi ispitanici (uzrasta od 18 do 29 godina)  · Osobe nižeg nivoa obrazovanja  · Osobe sa manje pozitivnih iskustava u detinjstvu   · Osobe sa određenim crtama ličnosti— posebno sa više izraženom crtom dezintegracije   ,  , Na koje psihosocijalne i zdravstvene probleme nailazimo kod onih koji su iskusili veći broj negativnih iskustava u detinjstvu? , •abortusi  •zloupotreba supstanci   •samodestruktivno ponašanje   •simptomi povezani sa mentalnim zdravljem   •fizička oboljenja   •snažnija podrška telesnom kažnjavanju kao načinu disciplinovanja (među onima koji su roditelji)  •više izraženo nesigurno vezivanje u partnerskim odnosima , Kako prekinuti krug nasilja?, UNIVERZALNA (PRIMARNA) PREVENCIJA ACE-a  Savetovanje po pitanjima planiranja porodice, prenatalne i postnatalne zdravstvene nege majke i deteta; škole roditeljstva za buduće roditelje, roditelje, staratelje i hranitelje predškolske dece, savetovanje i obrazovanje roditelja i dece o pitanjima zlostavljanja i zanemarivanja, o štetnosti telesnog…
06 Jun 2018

Nasilje nad decom

UNICEF i njegovi partneri podržavaju sprovođenje strategije i akcionog plana za borbu protiv nasilja nad decom. U ovu svrhu:    Promovišemo nenasilno disciplinovanje kroz izgradnju kapaciteta ključnih stručnih radnika, kampanje za promenu ponašanja i zalaganje za unapređenje zakonodavnog i regulatornog okvira.  Podržavamo jačanje rada na…, Ciljevi programske oblasti, Kako bi se omogućilo da staratelji i deca imaju znanja i načine da zatraže podršku u vezi sa nasiljem nad decom, kao i da stručni radnici imaju kapacitete za pružanje inkluzivne, međusektorske podrške i rehabilitacije, naši posebni ciljevi obuhvataju sledeće:  Da roditelji dosledno i sve više praktikuju alternativno, nenasilno disciplinovanje dece…, Cilj iz Programskog dokumenta za Srbiju, Naši ciljevi do 2025. godine:  Da 80% svih voditelja slučajeva i supervizora u sistemu socijalne zaštite ima sertifikat za nenasilno, pozitivno roditeljstvo,  Da se, u ukupnom broju prijavljenih slučajeva nasilja, udeo slučajeva koje prijavljuju žrtve poveća sa 7,5 na 15%,  Da postoji funkcionalni nacionalni, multisektorski koordinacioni mehanizam…, Izazov, Pojačano prijavljivanje svih oblika nasilja poslednjih godina ukazuje na osnaživanje svesti o ovom problemu. Međutim, prevencija i odgovor na nasilje su i dalje na niskom nivou, a neka od najkritičnijih uskih grla tek treba rešiti.  Negativne društvene norme i uverenja, uključujući one o rodu, i dalje postoje u opštoj populaciji te među…, Rešenje, Violence against children 3 UNICEF Srbija / 2021 / Pančić   Razvoj programa koji se bave negativnim rodnim normama i pružaju podršku roditeljima kako bi praktikovali nenasilno disciplinovanje i kako bi se jačali kapaciteti stručnjaka iz sistema socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva koji rade sa roditeljima.  Proširenje lokalne međusektorske…