10 Decembar 2019

Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji

Srbija ima 7.186.862 stanovnika, od čega 17.6% čine deca, ali broj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nije poznat. Registar dece sa smetnjama u razvoju koji u ovom trenutku razvija Institut za javno zdravlje „Batut” pružiće precizne podatke. U Srbiji u zakonima i javnim politikama ne postoji ujednačena definicija i klasifikacija…, Diskriminacija, Dugogodišnja praksa zasnovana na medicinskom modelu i paralelnim uslugama specijalizovanim samo za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom,  povezana je sa  stereotipima i predrasudama prema  deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, što  značajno utiče na njihovu ravnopravnost i prihvaćenost u društvu. Prema anketi rađenoj za potrebe ove…, Siromaštvo i socijalna sigurnost, U Srbiji je siromaštvo dece izražen problem. Uzimajući u obzir povećane troškove domaćinstava neophodnih za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pretpostavka je da je i stepen siromaštva ove dece viši. Prema anketi sprovedenoj za potrebe ove analize, četvrtina porodica svoj socio-ekonomski položaj vidi kao loš ili veoma loš (26%), a čak 60…, Obrazovanje, Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju I invaliditetom i dalje se odvija kroz dva paralelna sistema – redovni i specijalni. Podaci ukazuju da polovina dece sa smetnjama u razvoju sistem obrazovanja pohađa u segregiranom okruženju. Posebno zabrinjava nalaz da roditelji dece sa smetnjama u razvoju pozitivnije govore o iskustvima dece u specijalnom…, Socijalna zaštita i život u porodičnom okruženju, Rezultati fokus grupa sa roditeljima ukazuju na postojanje teškoća u prepoznavanju potreba, koordinaciji u pružanju usluga, kao i informisanju dece i porodica o njihovim pravima i mogućnostima za podrškom. "Niko mi nije pružio ni podršku niti uputio bilo gde, bilo je mnogo teško. Sve sam morala sama, sve. Savetovanje niko nije ni pomenuo. Sama sam…, Zdravstvena zaštita, Roditelji prepoznaju izazove u sistemu zdravstvene zaštite pre svega u domenu pravovremenog prepoznavanja i dijagnostike smetnji u razvoju i invaliditeta, odnosno u dostupnosti i kvalitetu ranih intervencija. "I mi smo isto lutali od doktora do doktora. U suštini izgubili smo 3 - 4 godine jer pedijatar kaže - ona je razmažena, propričaće. Ona je…, Zaštita od nasilja i zlostavljanja, Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom su u većoj meri ranjiva u odnosu na zlostavljanje I zanemarivanje od dece iz opšte populacije, a posebno ukoliko se nalaze u sistemu rezidencijalnog smeštaja 24,6%  roditelja obuhvaćenih anketom, sprovedenom za potrebe ove situacione analize, sumnja da je njihovo dete bilo izloženo nasilju ili…, Zaključci i preporuke, Što pre uspostaviti sistem identifikacije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih potreba Povećati dostupnost opštih servisa i usluga deci sa smetnjama u razvoju, umesto formiranja specijalizovanih usluga i ustanova koje su namenjene samo za decu sa smetnjama u razvoju. Raditi na smanjenju predrasuda i stereotipa prema deci sa…