Situaciona analiza dece i adolescenata u Srbiji

Analiza, koja je zasnovana na pravima, sagledava napredak, izazove i prilike za ostvarivanje prava i dobrobiti dece, kao i obrasce uskraćenosti sa kojima su deca suočena.

Situaciona analiza dece i adolescenata u Srbiji, naslovna strana
UNICEF Srbija/2020

Istaknuto

Situaciona analiza (SitAn) predstavlja analitički narativni izveštaj o pravima i dobrobiti dece u Srbiji. Analiza, koja je zasnovana na pravima, sagledava napredak, izazove i prilike za ostvarivanje prava i dobrobiti dece, kao i obrasce uskraćenosti sa kojima su deca suočena.

U okviru nje se analiziraju uzroci tih uskraćenosti i prepreke koje sprečavaju ostvarivanje dečijih prava; ispituje i prepoznaje napredak u intervencijama politika i programa za odgovarajući obuhvat ključnih populacija
inkluzivnim socijalnim uslugama, uključujući i adekvatnost sprovođenja politika, naročito u pogledu budžeta i resursa, sa fokusom na to da nijedno dete ne bude izostavljeno; sagledavaju nejednako ostvarivanje
prava te nivoi i dubina razlika između različitih dimenzija pravičnosti; naglašava položaj dece koja su izostavljena uprkos njihovim pravima na socijalne usluge i šanse, kao i dece pod najvećim rizikom od toga da budu izostavljena; naglašavaju oni aspekti dečijih prava kod kojih se javlja potreba za dodatnom pažnjom i aktivnostima.

SitAn je zamišljen kao referentni dokument za decu u zemlji, a može biti koristan vladinim telima, nezavisnim telima, razvojnim partnerima (uključujući UNICEF), civilnom društvu, privatnom sektoru i širem
auditorijumu.

Situaciona analiza dece i adolescenata u Srbiji, naslovna
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 7,16 MB)