Podrška obrazovanju dece iz siromašnih porodica

Obrazovanje je ključni faktor za širok spektar pozitivnih ličnih, društvenih i ekonomskih promena.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

Obrazovanje je ključni faktor za širok spektar pozitivnih ličnih, društvenih i ekonomskih promena.

Dugoročni efekti obrazovanja su mnogostruki i na ličnom i na društvenom planu - viši stepen obrazovanja pojedincu otvara mogućnost za ostvarenje bolje zarade, veću produktivnost i lakše uključivanje u svet rada, a društvo ostvaruje veće prihode od poreza, smanjuju se izdaci za socijalna davanja, kao i troškovi zdravstvene zaštite.

Dugoročni efekti koji ne mogu uvek finansijski da se izmere takođe su značajni - obrazovanjem se otvara put pojedincu da dostigne viši životni standard, bolje zdravlje, bolje zaposlenje, veće zadovoljstvo životom i veću uključenost u društvene tokove.

Države koje podržavaju sticanje što višeg stepena obrazovanja svojih građana mogu da računaju da će time smanjiti siromaštvo, podići nivo ljudskog kapitala, povećati socijalnu uključenost, koheziju društva i političku stabilnost i dobiti veće poverenje građana.

Naslovna strana publikacije

Autor

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 16,04 MB)