Pilotiranje usluge "Porodični saradnik" i evaluacija rezultata pružanja usluge

Sva­ko de­te ima pra­vo da u svo­joj po­ro­di­ci ima uslo­ve za rast i raz­voj, da ži­vi u si­gur­nom, bez­bed­nom i pod­sti­caj­nom okru­že­nju.

UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

sluga Porodični saradnik, projekat koji pilotira UNICEF u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, EU i Fondacijom Novak Đoković, ima za cilj unapređenje kapaciteta porodice da omogući bezbednost deteta, zaštitu deteta od zanemarivanja i zlostavljanja i da unapredi uslove za kvalitetan razvoj dece u porodičnom okruženju.

Namenjena je porodicama sa decom koje imaju brojne i složene potrebe, a u kojima postoji rizik od izmeštanja deteta ili pretnja da će se rizik pojaviti, kao i porodicama kod kojih se planira povratak deteta u porodicu nakon mere izmeštanja iz porodice.

Porodični saradnik je profesionalac iz oblasti socijalne zaštite, koji radi uz podršku stručnog tima i u koordinaciji sa centrom za socijalni rad.

Evaluacija usluge Porodični saradnik procenjuje njene ishode i uticaj na dete, roditelje, porodicu i zajednicu.

Rezime na srpskom pogledajte na linku ovde.

Naslovna strana publikacije

Author

Repuplički zavod za socijalnu zaštitu

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 4,53 MB)